[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
21 พ.ค. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report-SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
21 พ.ค. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
21 พ.ค. 2567
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหาดยาว
20 พ.ค. 2567
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านจิจิก
20 พ.ค. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
19 พ.ค. 2567
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
17 พ.ค. 2567
แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านต้นปรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแหลมไทร
17 พ.ค. 2567
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านแหลมไทร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแหลมไทร
17 พ.ค. 2567
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านแหลมไทร
อ่านต่อ...

จำนวน 6 หน้า   1 2 3 4 5 6


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.