[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : โครงการ "สุขาดี มีความสุข"
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไสต้นวา
วันที่   10   มิถุนายน   2567
เข้าชม : 37
Bookmark and Share


 โครงการ "สุขาดี  มีความสุข" 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมขับเคลื่อนตามโครงการ  "สุขาดี  มีความสุข"  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ห้องน้ำนักเรียนให้มีความสะอาด  ปลอดภัย  สะดวกสบาย  ถูกสุขลักษณะ  และสวยงานน่าใช้งานข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการ "สุขาดี มีความสุข" 10 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 1 มิ.ย. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 29 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.