[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วันที่   15   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 19
Bookmark and Share


 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

……………………………………….

๑.ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียน  วัดสีหราษฎร์ศรัทธา    ที่อยู่ ๓๙/๒  หมู่ที่ ๖   ตำบลบางเป้า   อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒  โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๒๙๐๘  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล     ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นักการภารโรง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗

๓.  ข้อมูลนักเรียน (๑๐ พ.ย. ๒๕๖๖)          

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ ๑

 

อนุบาลปีที่ ๒

 

อนุบาลปีที่ ๓

 

รวม

๑๐

๒๐

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

 

ประถมศึกษาปีที่ ๒

 

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

 

ประถมศึกษาปีที่ ๔

 

ประถมศึกษาปีที่ ๕

 

ประถมศึกษาปีที่ ๖

 

รวม

๓๒

๓๘

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

-

-

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

-

-

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

-

-

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

-

-

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

-

-

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

-

-

 

รวม

-

-

 

รวมทั้งหมด

๔๒

๕๘

 

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

 

 

๔. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

    ๔.๑  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  มีวิธีการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีความเป็นไปได้มากในเชิงปฏิบัติ  มีการลำดับขั้นตอน กระบวนการต่างๆอย่างชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดี  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจต่อระบบและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

     ๔.๒  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           ๔.๒.๑ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีมาก

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา          เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีการกำหนดมาตรฐาน  กำหนดค่าเป้าหมาย  ความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการจัดทำคู่มือ  แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา             ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างครบถ้วน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนมีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จ ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                               มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน              มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

 

๔.๒.๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม   มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยแผนงาน  โครงงาน  กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ  และเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง  มีการแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน มี การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา     มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และโรงเรียนได้ดำเนินงาน ตามโครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินที่กำหนด

          ๔.๒.๓  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ มีปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรม  โดย     ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปทุกโครงการและกิจกรรม

          ๔.๒.๔  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน มีการจัดทำเครื่องมือที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา

ผลการดำเนินงาน

          จากการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินดังต่อไปนี้        ๑.รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๒.๑ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ ระดับ ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีมาก

๒.๒  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.๓  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้  ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.๔  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.๕  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๒.๖  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

          ๔.๒.๕  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา มีการจัดทำเครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนมีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และนำผลการติดตามมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

๔.๒.๖  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ

ผลการดำเนินงาน

            โรงเรียนมีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา นำผลการประเมินมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองและมีการเผยแพร่รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน และนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report-SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 21 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 20 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 20 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.