[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านคลองโตน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองโตน
วันที่   15   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 26
Bookmark and Share


บทสรุปของผู้บริหาร                                                

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านคลองโตน ตั้งอยู่เลขที่ 61 หมู่ที่ 11  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์/โทรสาร  075-270952  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ปีการศึกษา 2566 จำนวนครู 13 คน ข้าราชการครู 10 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน  จำแนกเป็นระดับอนุบาล 3 คน  ระดับประถมศึกษา 10  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน  ระดับชั้นอนุบาล 34 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 123  คน  

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

    1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

       1.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

       1.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

       1.3 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

โรงเรียนบ้านคลองโตน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยดำเนินการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้านร่างกายมีการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้  ด้านอารมณ์ จิตใจ มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก  ครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  ด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง  และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การฉีก ติดปะกระดาษการปั้นดินน้ำมัน ส่งเสริมให้เด็กได้นำเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย

กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านคลองโตน ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือ  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย และมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมหาสื่อการเรียนรู้   โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  และมีเฟสบุ๊คของโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านคลองโตน เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น  สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น  มีการใช้ระบบกลุ่มไลน์มาใช้ในติดต่อกับนักเรียน ผู้ปกครอง 

          โรงเรียนบ้านคลองโตนจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดประสบการณ์ในรูปแบบ  บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อ การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์ และการจัดกิจวัตรประจำวัน  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  ส่งผลเด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย  เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  มีความคิดร่วมยอด การแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย

 

จุดเด่น

เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออก และสามารถเล่าเรื่อง/โต้ตอบให้ผู้อื่นฟัง  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี และรักธรรมชาติ มีความสุขกับเสียงเพลง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปัน  มีน้ำใจต่อเพื่อนๆและบุคคลรอบข้าง ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และครู มีนิสัยรักการอ่านการเขียน กล้าซักถามเคลื่อนไหว  เด็กมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กด้วยกันกับครูและผู้อื่นที่มาเยือนโรงเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีครูเพียงพอครบชั้นเรียนและครูได้รับ  การพัฒนาด้านวิชาชีพ   มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  และครูประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา

การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย และการใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ควรมีการรวบรวมเกียรติบัตร/วุฒิบัตร รายงานการไปอบรม และศึกษาดูงานให้เป็นระบบ  ควรกำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  และจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  และควรมีสื่อที่หลากหลายมากกว่าที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ  ควรมีการสร้างความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนให้มากกว่าที่เป็นอยู่และเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง  โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึ้น  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค  และจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

           1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนผ่านการเล่น การทดลอง การปฏิบัติจริง บทบาทสมมุติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างหลากหลาย  เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนมีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป

          2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์

          3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนความกล้าแสดงออกและสร้างผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์/ผลงานให้ดียิ่งขึ้น

          4. ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

          5. จัดให้มีอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค

          6. ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ มีการกำกับนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและสะท้อนผลย้อนกลับ

         

    2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

        2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

        2.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

                                  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

          โรงเรียนบ้านคลองโตนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติเน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เน้นทักษะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น  ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีผลการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 91.87  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  มีความสามารถในการคิดคำนวณ และมีผลการประเมินในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป จำนวน 99 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.49 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 มีความสามารถในการอ่านการเขียน ภาษาอังกฤษ  อยู่ในระดับ 2  ขึ้นไป จำนวน   111 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง การพูดอย่างสร้างสรรค์ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ระดับชั้นของสถานศึกษา  นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99.29นักเรียนมีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผลการประเมินความเข้าใจเรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ระดับดีขึ้นไปจำนวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 100  และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยเข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่นอยู่เสมอ  และดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามสถานศึกษากำหนด ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด  

 

โรงเรียนบ้านคลองโตนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนบ้านคลองโตน มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี  มีระบบการบริหาร จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของโรงเรียนและชุมชน โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและหลักธรรมาธิบาล ทำให้มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนและคำนึงถึงความสามารถและศักยภาพของบุคลากร  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งขึ้น  พัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหาพัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  มีเฟสบุ๊คของโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านคลองโตน เพื่อให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนได้ง่ายขึ้น  สะดวกต่อการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น  มีการใช้ระบบกลุ่มในไลน์มาใช้ในติดต่อกับนักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคลองโตนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   มีนิสัยรักการอ่านรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีความสดใส  ร่าเริง  ชื่นชอบแสดงออกทางด้านดนตรี  ศิลปะและกีฬา  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับสาระอื่นๆได้   มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการใช้เทคโนโลยีและจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมินผลความรู้ความเข้าใจที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนตามสภาพจริง ทำให้ผู้เรียนสนใจและรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  และมีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม  มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  เพื่อจะได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น

จุดเด่น  

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น    การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม  มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี       กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  การรู้จักเคารพกฎกติกา ข้อตกลง ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน มีมารยาททางสังคม  โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  และครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศห้องเรียนและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและจริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป     จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  การพัฒนาการวัดและประเมินผลในห้องเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด เน้นการประเมินโดยใช้ข้อสอบอัตนัยและประเมินตามสภาพจริง  ส่งเสริมนักเรียนจัดทำโครงงานเชิงบูรณาการด้านคุณธรรม งานอาชีพเน้นให้ผู้เรียนคิดเองทำเอง โดยใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ควรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอนแบบใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วิทยากรท้องถิ่นมาบูรณาการให้มากขึ้น ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  และควรนำวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบันให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

          1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น

          2. การจัดกิจกรรมเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ควรมีการประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน

          3. พัฒนากระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่กำหนดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น 

          4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและมีสุขภาพจิตที่ดี 

          5. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัด     การเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

          6. มุ่งเน้นทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

          7. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

          8. สร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและต่อต้านการทุจริตข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report-SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 21 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 20 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 20 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.