[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วันที่   15   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 23
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

๑.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๙/๒  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  ๙๒๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๗๕-๒๙๒๙๐๘  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ป.๖)  มีเขตพื้นที่บริการ  ๒  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๔ (บ้านแหลมม่วง) หมู่ที่ ๖  (บ้านควนทองสีห์)  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๐  คน และมีผลการดำเนินงานดังนี้

๒.ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.ระดับการศึกษาปฐมวัย

๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา มีจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน       มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ และมีการสังเกตพฤติกรรมเด็กมีบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมซึ่งส่งเสริม       ให้เด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจกล้าพูด    กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลการพัฒนา

จากการฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต อีกทั้งส่งผลให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการสร้างสรรค์ มีผลงานด้านศิลปะ และมีการพัฒนางานทางวิชาการระดับปฐมวัย ในกิจกรรมที่หลากหลาย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ระบายสีภาพ พิมพ์ภาพ และปั้นดินน้ำมัน

จุดเด่น

โรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลการประเมินพัฒนาการทั้ง      ๔ ด้านสูงขึ้น  รวมทั้งเด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด   มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข       มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

๑. ควรส่งเสริมให้ เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัยดูแลเด็กให้รู้จัก
การหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค
          ๒. ครูควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้พัฒนาความคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรอง และการพัฒนาในด้านการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการ มีออกแบบการจัดกิจกรรมและใบงาน มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก                และครอบครัวและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

ผลการพัฒนา

สถานศึกษามีการจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยเข้าสอนในระดับปฐมวัยแต่ยังมีไม่ครบทุกชั้นและ      จากการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพแก่ครูและบุคคลากร ทำให้มีครูปฐมวัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ นำความรู้และทักษะกระบวนการ มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทำให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ที่สมบูรณ์และบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๒ มาตรฐานตามที่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนด

จุดเด่น

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม ระดมสมอง        การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน           มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา       เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

๑. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน                   ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

        ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้สมาร์ททีวีทุกห้องเรียน

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย             โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ  จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย และสถานศึกษาจัดครูปฐมวัยได้อย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนในลักษณะการอบรมเลี้ยงดู          และให้การศึกษา เด็กจึงได้รับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการพัฒนา

          ผลการดำเนินงานการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กรายบุคคลเพื่อจัดประสบการณ์ที่เหมาะกับพัฒนาการเด็ก

ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นหน่วยการเรียนรู้ จากสิ่งใกล้ตัวไปหาสิ่ง     ที่ไกลตัว ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ส่งผลให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามตารางกิจกรรม ๖ กิจกรรมหลักประจำวัน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก

จุดเด่น

ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง   มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีแผนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ และมีส่วนร่วมโดยยึดกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูประเมินความรู้ของเด็กด้วยการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กอย่างเป็นระบบทั้งยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองกับครู และครูยังได้นำเทคนิควิธีการที่หลากหลายมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

บรรลุตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา

๑. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อวางแผนออกแบบการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งข้อตกลงการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ชัดเจน     และเป็นรูปธรรม

๒. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัด การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น และควรมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้           อย่างหลากหลาย      

๒.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                               มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินและหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพของระดับ   ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้มีความยืดหยุ่น เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร             มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารด้านภาษาไทยของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่เน้น            ให้นักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนขึ้น

ผลการพัฒนา 

          ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์         ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖               และการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

จุดเด่น

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด อ่านและเขียน ตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน ศิลปะดนตรี กีฬาตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

จุดที่ควรพัฒนา

ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกที่ทุกเวลา สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้           อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเหมาะสม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา จัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน ซึ่งเป็นการออกเยี่ยมบ้านตามเขตพื้นที่ที่มีนักเรียนเข้ามาเรียน โครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการคิด (Kid) ดีสีหราษฎร์ศรัทธา จากการดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธาบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

ผลการพัฒนา 

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา ได้จัดทำโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ   ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเด่น

          โรงเรียนมีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา         และจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ทำให้การบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน                    มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีแล้วนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยมีผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

จุดที่ควรพัฒนา

          เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำกระบวนการวิจัยมาใช้ใน การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาครูและบุคลากรควรมีการจัดการอบรมให้ครูทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ผลักดัน     ให้ครูเข้ารับการพัฒนา ตามมาตรฐานตำแหน่งและมีการปรับวิทยฐานะให้มากขึ้นและสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา         ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลาทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียนและรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่าง          มีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงาน กิจกรรมอย่างหลากหลายได้แก่ งานหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ มีการวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดหลักสูตร กำหนดให้ครูผู้สอน           ทุกรายวิชาดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกระบวนการ Active Learning และกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้            ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะได้แก่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง

ผลการพัฒนา 

          จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จนนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง        และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ  โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้       ในชีวิตได้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

จุดเด่น

          โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรม       ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา ปที่หลากหลายตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจมุ่งมั่น      ในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดการปฏิบัติจริง มีวิธีการจัดการเรียน       การสอนที่จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ   การเรียนรู้ ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้คิดได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม      ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนำวิทยากรจากชุมชนเข้ามา      มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

          ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  มีประสบการณ์ตรง และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้พัฒนาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report-SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 21 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 20 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 20 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.