[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
วันที่   29   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 88
Bookmark and Share


 แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

............................................................

1.ข้อมูลทั่วไป

           

ชื่อโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์  ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ โทรศัพท์ 087-6235519  โทรสาร  -

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (31 มีนาคม 2567)  

 

 

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

31 มีนาคม 2567

1

11

-

1

1

 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2566)     

 

 

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

6

6

12

อนุบาลปีที่ 2

5

6

11

อนุบาลปีที่ 3

14

10

24

รวม

24

22

47

ประถมศึกษาปีที่ 1

10

12

22

ประถมศึกษาปีที่ 2

5

8

13

ประถมศึกษาปีที่ 3

6

9

15

ประถมศึกษาปีที่ 4

14

18

32

ประถมศึกษาปีที่ 5

15

11

26

ประถมศึกษาปีที่ 6

17

16

33

รวม

67

74

141

รวมทั้งหมด

92

96

188

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 2

             4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์บริหารจัดการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA

1. ร่วมกันวางแผน (PLAN) กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานของการศึกษาแล้ววางแผน

2. ร่วมกันปฏิบัติ (Do) นำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดจากการดำเนินการตามแผน

3. ร่วมกันตรวจสอบประเมิน (CHECK) ในขณะที่ดำเนินการตรวจสอบ

4. ร่วมกันปรับปรุงแก้ไข (ACT) แล้วนำผลการตรวจสอบใช้ปรับปรุงแล้ววางแผนให้ดำเนินงาน

ในขั้นต่อ ไปให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องทำให้เป็นวงจรต่อเนื่อง

          ผู้บริหารสร้างความตระหนักและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งมีการทำงานเป็นทีม โดยให้บุคคลกรทุกคนในโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ได้รับการเตรียมความพร้อมให้มองเห็นคุณค่า และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนร่วมกันปฏิบัติร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกัน ปรับปรุง  โดยมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

การเตรียมการ

1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร
- สร้างความตระหนัก
- พัฒนาความรู้และทักษะ
2.แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบ

การดำเนินงาน
1.วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)
- กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย
- กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
- กำหนดระยะเวลา
- กำหนดงบประมาณ
- กำหนดผู้รับผิดชอบ

การดำเนินงาน
2.ดำเนินงานตามแผน (Do)
- ส่งเสริม สนับสนุน
- จัดสิ่งอำนวยความสะดวก
- สนับสนุนทรัพยากร
- กำกับติดตาม
- ให้การนิเทศ

การดำเนินงาน
3. ตรวจสอบประเมินผล (Check)
- วางกรอบการประเมิน
- จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ
- เก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- แปลความหมาย
-ตรวจสอบ/ปรับปรุง คุณภาพการประเมิน

การรายงาน
4. การดำเนินงาน (Act)

- จัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปี
- รวบรวมผลการดำเนินงานและผลการประเมิน

 

รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

                    - วิธีการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายในของสถานศึกษา

- รายงานการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

     4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

     4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่                  อย่างเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์               ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนทุกมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
 
                        - วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ของ สถานศึกษากับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษาของ สพท. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนตามหลักสูตร นโยบายต้นสังกัด เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ความต้องการ บริบทจุดเน้นของสถานศึกษา
                    - ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    - ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
          -
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

 

4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา                 อย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ ทั้งยังมีการนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี   ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570
          - แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2566

          - ร่องรอย/หลักฐานการวิเคราะห์ SWOT
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

           4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทิน และแผนกำกับติดตาม การดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ/กิจกรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจ ในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
                    - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

                    - ปฏิทินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
                    - รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
                    - ภาพกิจกรรมต่างๆ

          4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการ ประเมินฯคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน        

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
                    - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ

                    - หนังสือเชิญคณะกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

                    - รายงานการประชุมคณะกรรมการ

                    - แบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน

                    - แบบรายงานผลการประเมิน

          4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับดีมาก

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และ       มีกระบวนการ สร้างความเข้าใจในการติดตามฯระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามฯ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามฯไปใช้วางแผนดำเนินงา

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
                    - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

          - เครื่องมือติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
                    - สรุปหรือรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

           4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา   เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         ผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพร้อมทั้งนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ  ตามช่วงเวลาที่กำหนด

                    โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่ เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานทำให้โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์มี
                    - รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
                    - รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - บันทึกให้การเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง
                    - เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ปีการศึกษา 2566 24 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 24 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 24 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 24 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 23 มิ.ย. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.