[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไสต้นวา
10 มิ.ย. 2567
โครงการ "สุขาดี มีความสุข"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
2 มิ.ย. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขากอบ
1 มิ.ย. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
29 พ.ค. 2567
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
25 พ.ค. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
23 พ.ค. 2567
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
23 พ.ค. 2567
การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
23 พ.ค. 2567
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
21 พ.ค. 2567
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา Self-Assessment Report-SAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
อ่านต่อ...

จำนวน 7 หน้า   1 2 3 4 5 6 7


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.