[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2566
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหลังเขา
วันที่   21   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 36
Bookmark and Share


 

 

 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2566

 โรงเรียนบ้านหลังเขา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1. ข้อมูลทั่วไป

         ชื่อโรงเรียนบ้านหลังเขา  ที่อยู่ 326 หมู่ 6 ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์  075-584561   โทรสาร  075-584561   เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (31 มีนาคม 2567)     

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2566

2

18

-

1

1

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 พ.ย. 2566)                  

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

7

16

 

อนุบาลปีที่ 2

23

11

 

อนุบาลปีที่ 3

18

21

 

รวม

48

48

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

17

17

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

39

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

28

14

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

34

28

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

25

32

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

34

21

 

รวม

177

134

 

รวมทั้งหมด

225

182

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2566

 

2

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

    ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ประถมศึกษาตรัง เขต 2

    4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

          การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      พิจารณาและทบทวนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.      จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน

3.      จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.      จัดการและบริหารแบ่งหน้าที่งานแต่ละฝ่าย มีการตรวจสอบ ปรับปรุง

5.      ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา

6.      จัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนบ้านหลังเขามีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนมีความมั่นใจต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

      4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      มีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน

2.      มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ประกาศใช้และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

3.   มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

4.   มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนบ้านหลังเขา มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน มีเอกสารหลักฐานการกำหนดผู้รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอย่างชัดเจน โรงเรียนมีเอกสาร หลักฐาน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยประกอบจากบุคลากรหลายฝ่าย มีการประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   โรงเรียนมีการกำหนด ค่าเป้าหมายของความสำเร็จของทุกมาตรฐานอย่างชัดเจน มีการลงนามเอกสารของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำมาตรฐานแต่ละเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยมีหลักฐานการเผยแพร่ทั้งที่เป็นเอกสาร

     4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.  โรงเรียนบ้านหลังเขา ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่าง กว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาโดยทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

4. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวางอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ

ผลการดำเนินงาน          

โรงเรียนบ้านหลังเขา มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัดทันกำหนด

 

4

          4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผน ปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม

3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 85 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้ งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 85 ขึ้นไปพึงพอใจ ในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนด กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนจากหน่วยงาน   ต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการอย่างชัดเจนและดำเนินการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง

2.  มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่  ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเกือบทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการ ประเมินฯคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและ เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนมีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  

5

          4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1.      มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามฯ ระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ

2.      สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.      สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและนำผลการติดตามฯ ไปใช้วางแผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน และติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีผลการประเมิน ติดตามแบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการติดตามที่เป็นบุคคลในสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 ท่าน

 4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา

เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. โรงเรียนได้สรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

2.  มีการตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

3.  มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัด การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

6

ผลการดำเนินงาน

          โรงเรียนสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัดข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการ "สุขาดี มีความสุข" 10 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 1 มิ.ย. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 29 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.