[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self- Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านจิจิก
วันที่   20   พฤษภาคม   2567
เข้าชม : 34
Bookmark and Share


                                                         บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านจิจิก  ที่อยู่  152  หมู่ ตำบลท่าสะบ้า  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก  เบอร์โทรศัพท์ 0872741267    จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด  8  คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู  5 คน  พนักงานราชการ คน  ครูอัตราจ้าง 1  คน   บุคลากรสนับ            สนุนอื่นๆ (ธุรการ  นักการภารโรง)  2  คน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  61  คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล  22  คน ระดับประถมศึกษา  39  คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.        ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก                  มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

1.2 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

 

กระบวนการพัฒนา

1. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย                    มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ   มีการชั่งน้ำหนัก          วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ  รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้                     โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็ก       มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน  มีความอดทน  มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้าแสดงออก  ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพระบายสี    เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้           มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว   กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ

2. มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้     คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง

3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ        จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อ   การจัดการเรียนรู้ เช่น         จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็กโดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน        ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก

4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง            เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและห้องเรียนมีบรรยากาศดีกว้างขวางพอเหมาะ  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ผลการพัฒนา 

-  ด้านคุณภาพของเด็ก  เด็กได้รับการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ          ด้านสังคมและสติปัญญา

-  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์

-  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จุดเด่น

1. โรงเรียนบ้านจิจิกสามารถพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย โดยเด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้

2. มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษา และตามวัยของนักเรียน ครูผู้สอนมีความรู้และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญทำให้เด็กได้รับการพัฒนาพัฒนาการในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียนมีบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้      มีการใช้สื่อและจัดมุมประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอกับนักเรียน ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

 

จุดที่ควรพัฒนา

1. สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก  ส่งเสริมการใช้สิ่งของอย่างพอเพียงและประหยัด โดยนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการจัดประสบการณ์ต่างๆได้อย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์

2. การจัดกิจกรรมที่เด็กเปิดโอกาสให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น สนทนาโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นในสถานการณ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่อนคลายร่วมกับครูและเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน สนามเด็กเล่น มีเครื่องเล่นสนามน้อย และอยู่กลางแจ้ง ไม่มีที่หลบแดด

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

          1. จัดโครงการอบรมการดูแลลูกเพื่อพัฒนาการของเด็กและจัดบริการให้คำปรึกษา

          2. จัดหางบประมาณเพื่อพัฒนาห้องเรียนและสนามเด็กเล่นให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

          3. ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก

          4.จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  สังคมและด้านสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

 

2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน                          มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ        มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

2.3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน

                                                                                              อยู่ในระดับดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

 

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  โดยการคิดและได้ปฏิบัติจริง             มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

ผลการพัฒนา 

       ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน      การเขียน การสื่อสาร  การคิดคำนวณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง มีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นงานและภาคภูมิใจในผลงาน มีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพสุจริต  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น   มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยจากกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้น ยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา  รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ รู้จักป้องกันตนเองจากการล่อลวง  และสิ่งเสพติด  ผู้เรียนเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย  รู้จักรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ  ยิ้มแย้ม แจ่มใสและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

          กระบวนการบริหารและการจัดการทำให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  พันธกิจที่ชัดเจนดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ จัดประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  สถานศึกษามีการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นิเทศภายใน  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ         

สภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องเรียนสะอาดและปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสภาพโรงเรียน

ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักคิดวิเคราะห์ ทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก   ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในด้านการเรียนมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความคิดที่หลากหลาย  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้

 

จุดเด่น  

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  รู้จักป้องกันตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ชอบเล่นกีฬา  กล้าแสดงออกและมีความสุขใน การทำกิจกรรมต่างๆ  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษารวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูมีความตั้งใจความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน    ครูมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน 

 

            จุดที่ควรพัฒนา

ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ความสามารถใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมตามความเหมาะสมกับระดับชั้นให้มากขึ้น  ควรมีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและโรงเรียนควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ความต้องการของผู้เรียน  ครูจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักเรีย

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

                    พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีการวางแผนและดำเนินงานตามแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง      มีการวัดและประเมินผล  โดยใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา  ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการ "สุขาดี มีความสุข" 10 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 2 มิ.ย. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566 1 มิ.ย. 2567
     การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 29 พ.ค. 2567
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2566 25 พ.ค. 2567


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.