[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
วันที่   6   สิงหาคม   2564
เข้าชม : 1046
Bookmark and Share


                                                           
ประกาศ โรงเรียนบ้านต้นปรง
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป
-------------------------------
                   ด้วย โรงเรียนบ้านต้นปรง มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่
19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.      การขายทอดตลาด ครั้งนี้จะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา ต่อหน้าคณะกรรมการขาย
ทอดตลาดของโรงเรียนบ้านfrfrfrfต้นปรง และต่อหน้าผู้สู้ราคารายอื่นที่มีอยู่ โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคาต้องลงลายมือซื่อในแบบคำขอลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ( ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนให้ถูกต้องตามกฎหมายให้กับคณะกรรมการขายทอดตลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.
2.      โรงเรียนบ้านต้นปรง กำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถตรวจสอบดูสภาพพัสดุ
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะนำ
ตรวจสภาพพร้อมกัน
3.      ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดจะได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อและจำต้องชำระเงินมัดจำร้อยละ
25 ของราคาที่ประมูลได้ในทันที ส่วนเงินที่เหลือให้ชำระให้ครบถ้วนก่อนหรือพร้อมวันที่รับของที่ประมูลได้ โดยต้องชำระเงินและรับของไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ ทำการนับแต่วันที่ประมูลได้มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ว่ามัดจำละเลยไม่ใช้ราคา โรงเรียนบ้านต้นปรงจะริบเงินมัดจำที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของนั้นออกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่งได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้ว ไม่คุ้มราคาที่ขายทอดตลาดใน
ครั้งเดิม ผู้ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าว จะต้องรับผิดในส่วนที่ขาด ตามมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.      การชำระเงิน ให้ชำระเงินเป็นเงินสดเท่านั้น
5.      โรงเรียนบ้านต้นปรง สงวนสิทธิ์ในอันที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลราคาสูงสุดก็ได้ ถ้า
พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ประมูลได้ยังไม่สมควรขายและคืนเงินมัดจำที่คณะกรรมการขายทอดตลาดเรียกเก็บไว้โดยไม่มีดอกเบี้ยและอาจถอนของออกจากการขายทอดตลาดโดยถือว่าผู้ให้ราคาสูงสุดรายนั้นถูกยกเลิกไป
ตามมาตรา ๕๑3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์               
6.      ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาซื้อแต่ไม่ได้ตรวจดูสภาพพัสดุก่อนวันประมูลให้ถือว่าทราบ
และยอมรับในรายละเอียดและสภาพของครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายในครั้งนี้แล้ว
                    7. ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายครุภัณฑ์ดังกล่าวออกไปจากบริเวณที่ครุภัณฑ์นั้นตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลได้หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าว โรงเรียนบ้านต้นปรง
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น
-2-
 
                        ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มได้ที่โรงเรียนบ้านต้นปรง   เลขที่ 14 หมู่ 1
ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  โทรศัพท์ 075 296118 หรือเว็บไซต์www.bantonprong.ac.th
 
                                          ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
 
                                                              
                                                          (นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร)
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง
 
         
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านต้นปรง
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป
 
ลำดับที่
รายการ
ราคาขั้นต่ำ
(บาท)
 
หมายเหตุ
 
1
(รถบัสแอร์) ขนาด 30 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0118 ตรัง ยี่ห้อ Mercedes benz จำนวน 1 คัน
                                                                                                                                   
45,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป 6 ส.ค. 2564
     การเผยแพ่รการประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพ่การประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพร่การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563 16 มิ.ย. 2564
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนำ้ฉา 9 มิ.ย. 2564


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.