[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : การเผยแพร่การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุใหญ่
วันที่   16   มิถุนายน   2564
เข้าชม : 906
Bookmark and Share


 บทสรุปของผู้บริหาร

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน บ้านพรุใหญ่  ที่อยู่  51/2 หมู่ที่ 2  ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร  เบอร์โทรศัพท์ 091-8505628

จำนวนครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 14 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 9 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1  คน

จำนวนนักเรียน  รวม 118 คน  จำแนกเป็นระดับอนุบาล 35 คน ระดับประถมศึกษา 83 คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

    1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็กมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

    1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

         1.3 มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

สรุปผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ

2.       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    2.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

    2.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

    3.3  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยให้สูงขึ้น

          การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย พัฒนาเด็กได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และเด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุดเต็มศักยภาพ  แนวทางการจัดการศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ จะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป องค์กรและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน ตลอดจนสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ที่ผลิตครูผู้สอนในระดับปฐมวัย

         โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ดังนี้

          1. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม แต่ละปีเพื่อเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ เน้นการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

          2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาการคำนวณ และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

      3. ศึกษาและจัดทำนวัตกรรมเพื่อให้มีสื่อ / กระบวนการสอนมีกระบวนการที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง

          4.   พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเด็ก ในระบบสารสนเทศของชั้นเรียนด้วยระบบเทคโนโลยี และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

         5. ขยายแนวคิดการพัฒนาเด็กตามรูปแบบ การจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ปฏิบัติสู่สาธารณชน โดยวิธีการต่าง ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน  ฝึกปฏิบัติงาน ครูนำความรู้เผยแพร่ด้วยการเป็นวิทยากร การเขียนหนังสือบทความ

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้สูงขึ้น

         1. ครูมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวก และชี้แนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนด้วย ดังนั้น ครูในยุคนี้จึงต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher เช่น ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียน ผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีความสามารถในการเสาะหา และคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้

         2. สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สังคมคาดหวัง คือ มีคุณธรรม เป็นคนดีมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีทักษะที่หลากหลาย เช่น ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ไขปัญหา  มีความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา  มีพื้นฐานและทักษะการคำนวณที่ดี และมีความชำนาญ ในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมเผชิญปัญหา และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น

         3. การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอลนั้น ให้โลกคือห้องเรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่เป็นผู้ชี้นำตนเองได้ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การสอนไม่ยึดหนังสือเรียนเป็นหลัก เช่น ปัจจุบัน ไม่เน้นการเรียนแบบท่องจำ เน้นให้คิดเป็นแก้ปัญหาได้ ต้องเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเพื่อใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง และเป้าหมายสำคัญที่สุด นั่นคือ สร้างคนคุณภาพที่เป็นคนดี และมีคุณธรรม

 

 

                                                                         ลงชื่อ      

                                                                                       (นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร)

                                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป 6 ส.ค. 2564
     การเผยแพ่รการประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพ่การประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพร่การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563 16 มิ.ย. 2564
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนำ้ฉา 9 มิ.ย. 2564


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.