[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง เขต 2.

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนำ้ฉา
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านน้ำฉา
วันที่   9   มิถุนายน   2564
เข้าชม : 892
Bookmark and Share


 خلاصه اجرایی

 

قانون آموزش ملی ، B.E. 2542 (1999) ، اصلاح شده (شماره 2) ، B.E. تمرکز بر کیفیت و استانداردها ، که در بخش 6 ، استانداردهای آموزشی و تضمین کیفیت شرح داده شده است این شامل یک سیستم تضمین کیفیت داخلی و یک سیستم تضمین کیفیت خارجی است. به عنوان مکانیزمی برای حفظ کیفیت و استانداردهای دفتر کمیسیون آموزش پایه مدرسه بان نام چا سیاست مزبور را با نتایج زیر اجرا کرده و مطابق آن عمل کرده است:

กรุณาใช้ไฟล์นามสกุล jpg เท่านั้น

نتایج ارزیابی کیفیت استاندارد برای تضمین کیفیت داخلی موسسات آموزشی

1       سطح تحصیلات اولیه کودکی نتایج کلی ارزیابی در سطح عالی

1.1 استاندارد 1 کیفیت کودک نتایج ارزیابی در سطح است عالی .

1.2 استاندارد 2 فرایند مدیریت و مدیریت نتایج ارزیابی در سطح است عالی .

1.3    استاندارد 3 : ارائه تجربیات کودک محور نتایج ارزیابی در سطح عالی است.

دستورالعمل های توسعه آینده برای افزایش کیفیت به سطح بالاتر.

1. فعالیتهایی را تقویت کنید که بدن را برای یادگیری آماده تر می کند.

          2. ส่งเสริมกิจกรรมสะเต็มศึกษาควบคู่กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ

          3. จัดสภาพแวดล้อและสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น

          4. ส่งเสริมให้ครูมีทักษะด้านการจัดประสบการณ์ปฐมวัย

          5. สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมจัดให้มีเวทีพื้นที่ให้นักเรียนแสดงออกมากขึ้น

          6.  จัดประสบการณ์ เน้นสะเต็มศึกษาควบคู่กับภาษาอังกฤษ

          7.  จัดให้มีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน

 

2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ

1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี

1.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

1.3  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

 แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น พัฒนาการสอน STEM

2.จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน

3.จัดหาครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียนอย่างเข้มข้น

4.จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุดและไม่จำเป็นไว้ใช้ในราชการต่อไป 6 ส.ค. 2564
     การเผยแพ่รการประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพ่การประเมินตนเองของสถานศึกษา 29 มิ.ย. 2564
     การเผยแพร่การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา 2563 16 มิ.ย. 2564
     เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนำ้ฉา 9 มิ.ย. 2564


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.