ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านต้นปรง
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 1025
Bookmark and Share


 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน

ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนบ้านต้นปรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1. ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านต้นปรง  ที่อยู่ เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์ 075-296118  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (10 มิ.ย. 2561)

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2561

2

40

2

4

1

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย. 2561)        

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

35

34

 

อนุบาลปีที่ 2

52

53

 

อนุบาลปีที่ 3

68

47

 

รวม

155

134

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

63

63

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

91

64

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

90

62

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

68

61

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

62

77

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

68

58

 

รวม

442

385

 

รวมทั้งหมด

597

519

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 2

         4.1      รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ฯ  อยู่ในระดับคุณภาพ 4

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

            โรงเรียนบ้านต้นปรงมีการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้หลักบริหารจัดการ PDCA ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการ/ลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาอย่าง ดังนี้

         1.  การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning)

                กำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา นำเป้าหมายมากำหนดรายละเอียด สิ่งที่ต้องทำโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ รายละเอียดขั้นตอน ปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน และที่สำคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดผล  ซึ่งตัวชี้วัดจะเป็นตัวที่จะคอยบอกว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นถูกต้องหรือไม่ เร็ว-ช้าอย่างไร ทรัพยากรที่ใช้ไปเป็นไปตามแผนหรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะได้ปรับแผนหรือวิธีได้อย่างทันท่วงที 

      2. การลงมือปฏิบัติ (Do)

             บุกคลากรลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและวิธีการที่กำหนดไว้อย่างมีวินัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงานเพื่อแบ่งเบาภาระ เป็นต้น  

         3. การตรวจสอบ (Check)

             หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มทำการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้นั่นเอง ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้ง ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก

       4. การปรับปรุง (Act/Action)

             การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือทรัพยากรบางอย่างที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่วางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 

         ผลการดำเนินงาน

         1.  โรงเรียนมีการจัดทำโครงสร้างระบบบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงานที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

         2. โรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ พร้อมเข้าถึงและให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน

         3. โรงเรียนมีการนำระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

    4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

         4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. โรงเรียนบ้านต้นปรงมีการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการการดำเนินงานของสถานศึกษา

         2. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อย่างครบถ้วน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

         3. กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดย ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ/ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

         4. มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

         ผลการดำเนินงาน

                   โรงเรียนบ้านต้นปรง มีแนวทางการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีคู่มือการการดำเนินงาน มีการกำหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรทั้งภายในและชุมชนยอมรับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

         4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

การจัดการศึกษา

         2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

         3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และกำหนดผู้รับผิดชอบกรอบการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยเกือบทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผน

พัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

         4.  เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

         ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านต้นปรง มีแผนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาและยกระยะดับคุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

                 4.2.3      การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. กำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

         2. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละโครงการ มีการบันทึกเสนอขออนุมัติดำเนินงานต่อผู้บริหารโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าแผนงาน หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ เพื่อตรวจสอบโครงการทุกครั้ง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการประชุมวางแผนก่อนการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลงานให้ผู้บริหารทราบ

         3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจในการดำเนินงาน

         ผลการดำเนินงาน

         การดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมาย มีกรอบในการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างคล่องตัว และผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

         4.2.4 การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 1 คน กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

         2. วางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินฯ คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีเครื่องมือประเมินฯคุณภาพภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้ดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา โดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

         ผลการดำเนินงาน

         คณะกรรมการทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีเครื่องมือในการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการติดตาม และตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างถูกต้อง และชัดเจน

 

 

 

 

                 4.2.5      ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

         ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

         การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีการประสานงานอย่างเป็นระบบ

         2. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา ที่แสดง

ผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมภาคเรียนละ 1 ครั้ง

         3. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และนำผลการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ไปใช้วางแผนดำเนินงานปรับปรุง พัฒนา

การบริหารจัดการและการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

         ผลการดำเนินงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านต้นปรง มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้มีผลในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ยังมีในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป

                 4.2.6      จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

         1. สรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

         2. ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่กำหนด

         3. เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายต่อหน่วยงาน   ต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านต้นปรง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรุปและจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา 2561 ที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมาตรฐานตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน 4 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ส่วนของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนของผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส่วนของสรุปผลการพัฒนาและนำผลไปใช้

    4.3 ผลงานเด่นของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 – 2561

         4.3.1  ผลงานของสถานศึกษา

                 รางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

         4.3.2  ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา

                 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ. 2561

         4.3.3  ผลงานนักเรียน

                 1) สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านต้นปรง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2                       

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

1.        

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

เงิน

2.        

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3

เงิน

3.        

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

เงิน

4.        

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

เงิน

5.        

การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

ทองแดง

6.        

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

ทองแดง

7.        

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ทอง

8.        

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ทอง

9.        

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

เงิน

10.    

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

เงิน

11.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ทอง

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

12.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ทอง

13.    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

14.    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

15.    

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ทองแดง

16.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ทองแดง

17.    

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ทองแดง

18.    

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ทอง

19.    

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ทองแดง

20.    

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ทอง

21.    

การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ทอง

22.    

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

เงิน

23.    

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เงิน

24.    

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

25.    

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

26.    

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

27.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ทองแดง

28.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทองแดง

29.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

เงิน

30.    

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เงิน

31.    

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

32.    

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

33.    

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มี

เงิน

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

34.    

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เงิน

35.    

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เงิน

36.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ทอง

37.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทองแดง

 

                 2) สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านต้นปรง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2                       

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

1.        

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

ทอง

2.        

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

เงิน

3.        

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

เงิน

4.        

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

เงิน

5.        

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ทอง

6.        

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

ทองแดง

7.        

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

เงิน

8.        

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

เงิน

9.        

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ทองแดง

10.    

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ทองแดง

11.    

การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

เงิน

12.    

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ทอง

13.    

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ทอง

14.    

การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

เงิน

 

           

 

 

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

15.    

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

เงิน

16.    

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

เงิน

17.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ทองแดง

18.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ทอง

19.    

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

ทอง

20.    

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

ทอง

21.    

การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

ทอง

22.    

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ทอง

23.    

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

24.    

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

25.    

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

ทอง (ชนะเลิศ)

26.    

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

27.    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

เงิน

28.    

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

29.    

การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

เงิน

30.    

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ทองแดง

31.    

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ทอง

32.    

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

เงิน

33.    

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ทอง

34.    

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ทอง

35.    

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ทอง

36.    

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ทอง

37.    

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

เงิน

38.    

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

39.    

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

40.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

เงิน

ลำดับ

รายการ

เหรียญ

41.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทองแดง

42.    

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง

43.    

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

44.    

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ทอง

45.    

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

46.    

การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทองแดง

47.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

เงิน

48.    

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ทอง

           

                 3)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชาย

หญิง

ทีม

กระโดดไกล

 

-

ชนะเลิศ

วิ่งระยะสั้น 30 เมตร

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 1

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 1

พุ่งแหลน

 

-

ชนะเลิศ

 

-

รองชนะเลิศอันดับ 2

วิ่งเก็บของ

 

-

ชนะเลิศ

ทรงตัวบนคาน

 

-

ชนะเลิศ

คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 2

 

 

 

 

                 4)  ผลการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับภาคใต้ ประจำปี 2561

ประเภทการแข่งขัน

ประเภทผู้เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ชาย

หญิง

ทีม

กระโดดสูง

 

 

ชนะเลิศ

กระโดดไกล

 

 

ชนะเลิศอันดับที่ 2

วิ่งเก็บของ

 

 

ชนะเลิศ

คะแนนรวม รองชนะเลิศอันดับ 1

 

 

 

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รายงานข้อมูล

            (นางสาวจุฑาภรณ์  เชื้อเพ็ชร)

          ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง

 

 

 

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับรองรายงาน

                  (นายบุญฤทธิ์  ไชยบุตร)

      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.