ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
วันที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 462
Bookmark and Share


 แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

1.ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียน……..…บ้านบาตูปูเต๊ะ……......ที่อยู่.........64  หมู่ 4  ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง ...........

สังกัด.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2......... โทรศัพท์........064-1893415....... โทรสาร........-......

เปิดสอนระดับชั้น.......อนุบาล 2...... ถึงระดับชั้น........มัธยมศึกษาปีที่ 6..........

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (10 มิ.ย. 2561) 

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2561

1

23

-

2

6

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย. 2561)        

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่ 1

-

-

 

อนุบาลปีที่ 2

19

18

 

อนุบาลปีที่ 3

18

19

 

รวม

37

37

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

22

18

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

23

19

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

17

22

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

17

24

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

18

18

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

23

20

 

รวม

120

121

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

25

17

 

มัธยมศึกษาปีที่ 2

13

10

 

มัธยมศึกษาปีที่ 3

19

15

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

7

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5

8

9

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6

5

4

 

รวม

77

62

 

รวมทั้งหมด

234

220

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

    ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ประถมศึกษาตรัง เขต 2

    4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  4  (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ได้ศึกษารูปแบบ เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการต่าง ๆ ในการดำเนิน  งานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีรูปแบบ เทคนิค และวิธีการบริหารจัดการ ในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีกระบวนการ  ลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

     4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ  4  (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  กำหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   มีการประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ  พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่อย่างถูกต้อง ครบถ้วน อีกเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของสถานศึกษา อีกทั้งมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างเหมาะสมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการจัดทำคู่มือ  แนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกมาตรฐาน ตัวบ่งชี้

4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4  (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  กำหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและทันสมัยทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร ต่างๆ และกำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ครบถ้วนและทันสมัยทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร ต่างๆ และผู้ที่มีร่วมเกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา   ผู้เรียนอย่างชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีการเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ

          4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4  (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการวางแผนในการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงาน ของแผนปฏิบัติการประจำปีทุกโครงการ/กิจกรรมมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ และกิจกรรม  พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ และกิจกรรม จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ร้อยละ 80

 4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะมีการวางแผนการทำงานโดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถาน   ศึกษา มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการใช้เลือกใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ครอบคลุมในทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน และดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ  ครั้ง มีการวางแผนและกำหนดแนวทางการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีการใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ครอบคลุมในทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้

 4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการวางแผนและกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และเลือกใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการดำเนินงานระดับสถานศึกษามีการวางแผนในการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ มีการวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามดำเนินงานของสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมี กระบวนการสร้างความเข้าใจในการติดตามผลการดำเนินงานระดับสถานศึกษา มีการมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ และมีการวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามดำเนินงานของสถานศึกษา        

4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5  (ดีเยี่ยม)

การดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการกำหนดและมอบหมายในการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริการจัดการศึกษาให้มีความครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  มีการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด  โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน     การดำเนินงานทุกฝ่าย มีการตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึงเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน พร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่างๆ มาปรับปรุง และพัฒนาสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.