ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านลำภูรา
วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 515
Bookmark and Share


 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านลำภูรา

 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

1. นายสมใจ  ชูแก้ว                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา            ประธานกรรมการ

2. นายปรีชา  ด้วนราม             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ

3. นางพูนศรี  ช่วยธานี             ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

4. นางวรรณี  วงศ์วิวัฒน์           ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

5. นางรัชนีวรรณ อัครธราดล       ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

6. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์        ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

7. นางจิราวรรณ  ปานุราช         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                          กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

วันที่  25 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562

(วันเดือนปีที่โรงเรียนดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน)

 

แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561

 โรงเรียนบ้านลำภูรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

……………………………………….

1.ข้อมูลทั่วไป

       ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านลำภูรา  ตั้งอยู่เลขที่  163  หมู่ที่  3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์  92190    โทรศัพท์  0-7528-4237 โทรสาร  0-7528-4204

email - banlamphura@gmail.com ,website www.banlumphura.co.cc -  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต  2

         เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 60  ตารางวา

มีเขตพื้นที่บริการ  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8

 

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (10 มิ.ย. 2561) 

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา 2561

1

17

1

3

2

 

3.  ข้อมูลนักเรียน (10 มิ.ย. 2561)        

ระดับชั้นเรียน

จำนวน

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

42

17

59

 

อนุบาลปีที่ 2

29

23

52

 

อนุบาลปีที่ 3

29

19

48

 

รวม

100

59

159

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

26

16

42

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

27

26

53

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

18

15

33

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

20

18

38

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

22

23

45

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

21

28

49

 

รวม

134

126

260

 

รวมทั้งหมด

234

185

419

 

หมายเหตุ  ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทุกระดับชั้นที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       

    ตามกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ประถมศึกษาตรัง เขต 2

    4.1  รูปแบบการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

                1)  จัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบกระกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
                2) สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวิธีดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กำกับ ติดตาม และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

                3) จัดระบบสารสนเทศที่มาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ

                4) กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา

                5) สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และสภาพความสำเร็จของการพัฒนาไว้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

                6) ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
                
7) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน และรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                8
) จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ผลการดำเนินงาน

สถานศึกษามีวิธีการบริหารจัดการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ มีกระบวนการ ลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง 3 ปี

 

    4.2  การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

           4.2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 3

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. ดำเนินแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ประชุมมีผู้เกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบถ้วน

2. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ประกาศใช้และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

3. มีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

4. มีการจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้ง 2 ระดับ ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาได้รับทราบ

 

4.2.2  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

          1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น ระบบ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจนโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาโดยเกือบทุกแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนา การจัดการศึกษาพร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ

4. เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความ เห็นชอบอย่างมีระบบ และแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ

ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายต่างๆ ที่ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนงาน โครงงาน กิจกรรมครอบคลุมตามภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  ได้เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และดำเนินการส่งแผนปฏิบัติการประจำปีให้หน่วยงานต้นสังกัดทันกำหนด

          

4.2.3  การดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ ปฏิทินและแผนกำกับติดตามการดำเนินงานของแผน ปฏิบัติการประจำปี ชัดเจน ครบถ้วนในทุกโครงการ กิจกรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

2. มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำนวนโครงการ/กิจกรรม

3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้ งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจ ในการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจในผลการดำเนินงาน

 

 

          4.2.4  การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 3

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน ดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในของ สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. มีการกำหนดกรอบแนวทางการประเมินฯ คุณภาพภายในที่ชัดเจน มีเครื่องมือ ดำเนินการประเมินฯ คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

มีคณะกรรมการการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย 1 คน เข้ามาส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ผลการประเมินจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

 

          4.2.5  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 4

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการติดตาม ฯ ระดับสถานศึกษามอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถ ร่วมกันวางแผนกำหนดภารกิจและปฏิทินการติดตามฯ

2. สถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่หลากหลายและนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

4. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน กิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถนำผลการติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ มาใช้พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

           4.2.6  จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา             เป็นประจำทุกปี

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินฯ  อยู่ในระดับ 5

การดำเนินงานของสถานศึกษา

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน และผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกฝ่าย

2. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง คุณภาพของรายงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ แล้วจึง เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบ ตามช่วงเวลาที่กำหนด

3. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่ หลากหลายต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนพร้อมกับนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการเผยแพร่เพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการจัด การศึกษาอย่างมีระบบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

          สถานศึกษาสรุปและจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน และหน่วยงานต้นสังกัด

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  ผลงานเด่นของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 - 2561

            4.3.1. รางวัล/ผลงานนักเรียน

                   ผลงานระดับเขตพื้นที่ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ระหว่าง วันที่  14 -16 กันยายน พ.ศ. 2561

 

ลำดับ

กลุ่มสาระ

รายการ

เหรียญ

 

1

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

ทองแดง

2

 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

เงิน

3

 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

ทอง

4

 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

ทองแดง

5

 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

ทองแดง

6

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

ทองแดง

7

 

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

ทองแดง

8

 

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

เงิน

9

 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

ทองแดง

10

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

เงิน

11

 

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

เงิน

12

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

เข้าร่วม

13

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

ทอง

14

 

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

ทอง

15

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

ทอง

16

 

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

ทอง

17

 

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

เงิน

18

 

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ทอง

19

 

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ทอง

20

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

ทองแดง

21

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

22

 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

 

 

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

23

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

ทอง

24

 

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

ทอง

25

 

การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ทอง

26

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

เงิน

27

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

เงิน

28

 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

ทองแดง

29

 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก                   ป.1-ป.3

ทองแดง

30

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ทอง

31

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ทอง

32

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มี                 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ทอง

33

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการกรมพลศึกษา ณ จ.นนธบุรี (ระดับประเทศ)

ชนะเลิศ

34

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการกีฬานักเรียนนักศึกษา"คอซิมบี้เกมส์"

ชนะเลิศ

35

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการ"วิทยุการบินมินิ วอลเลย์บอล" รอบจังหวัดตรัง

ชนะเลิศ

36

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการ"วิทยุการบินมินิ วอลเลย์บอล" รอบประเทศ ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้เข้าร่วม

37

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี ชาย รายการ "อบจ.คัพ"(จ.ตรัง)

รองชนะเลิศ

38

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการ"วิทยุการบินมินิ วอลเลย์บอล" รอบศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ จ.สงขลา(ระดับภาคใต้)

ชนะเลิศ

39

 

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการ"สพฐ.เกมส์"รอบจังหวัดตรัง

ชนะเลิศ

           

 

          2.2 ผลงานระดับภาคใต้

                งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้)  ณ จังหวัดตรัง ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

                2.2.1  กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย  ได้รางวัล เหรียญทองแดง

                2.2.2  กิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ป.1-ป.6 ได้รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับที่ 1

                2.2.3  กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล ได้รางวัล

                      -  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการกรมพลศึกษา ณ จ.นนธบุรี (ระดับประเทศ)

                      -  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ชาย รายการ"วิทยุการบินมินิ วอลเลย์บอล" รอบศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ณ จ.สงขลา(ระดับภาคใต้)

 

 

 

 

 (ลงชื่อ)...................................................................ผู้รายงานข้อมูล

                    (นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์)

               ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านลำภูรา

 

 

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับรองรายงาน

                      (นายสมใจ  ชูแก้ว)

           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

-         สำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561  (ต้องมี  คำสั่งที่ 22/2562 ลว.1 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562)

-         สำเนาเอกสารการเผยแพร่ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 (ถ้ามี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านลำภูรา 

ที่    22 /2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

.....................................................................

 

               เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านลำภูรา ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ..2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. นายสมใจ  ชูแก้ว                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา   ประธานกรรมการ

2. นายปรีชา  ด้วนราม             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        กรรมการ

3. นางพูนศรี  ช่วยธานี             ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

4. นางวรรณี  วงศ์วิวัฒน์           ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

5. นางรัชนีวรรณ อัครธราดล       ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

6. นางสุเทวี  ลัคนาศิโรรัตน์        ครู  ชำนาญการพิเศษ                        กรรมการ

7. นางจิราวรรณ  ปานุราช         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                กรรมการและเลขานุการ

 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง  ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา : ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2561 โดยให้เกิดผลดีกับราชการให้จงได้

 

สั่ง    วันที่   1 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562

 

                                               

                                                            ( นายสมใจ  ชูแก้ว)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.