[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 976
Bookmark and Share


 

59543727_10212157853295712_2415116344547606528_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปของผู้บริหาร

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา  ที่อยู่128 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน     นายปรีชา  ยอดยิ่ง      เบอร์โทรศัพท์  087-3896126   จำนวนครู   16   คน 

จำแนกเป็น ข้าราชการครู    15    คน พนักงานราชการ   1 คน ครูอัตราจ้าง   -   คน จำนวนนักเรียน

รวม 246 คน จำแนกเป็นระดับอนุบาล  21  คน ระดับประถมศึกษา  142  คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น83  คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

ระดับคุณภาพ

กำลัง

พัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

 

 

P

 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

 

 

2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ระดับคุณภาพ

กำลัง

พัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

P

 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

          หมายเหตุ  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ

 

 

1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ    ดีเลิศ

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด  ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย  ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน เดินแถวเป็นระเบียบ มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อนๆ  เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้ รู้จักช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบตัว กล้าซักถาม  รักการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

         

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

           ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์  ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด  ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ  ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา  เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน และท้องถิ่น  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

         มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

         จัดกิจกรรมประสบการณ์ที่เน้นการปฏิบัติจริง  ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองตามวัยจากสิ่งใกล้ตัว เพื่อฝึกทักษะการซักถาม ให้เด็กกล้าคิดกล้าซักถามข้อสงสัย เพื่อนำไปสู่การสร้างความคิดรวบยอด ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายในกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กทำ ใบงาน ชิ้นงาน งานประดิษฐ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีจินตนาการ ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารกับครูและเพื่อนๆสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวยและยิ้มใส

        

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศ จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่1 คุณภาพของผู้เรียน

               ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 55.55 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 18.51 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 25.92 ด้านการอ่านรู้เรื่อง  ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 88.88 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 7.40 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ในภาพรวมทั้ง 2 ผลการประเมินระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 70.37  ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25.92 และระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ จังหวัด สังกัด และระดับประเทศ

               ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในรายวิชาความสามารถด้านภาษา และด้านเหตุผล และคะแนนรวมทั้ง 3 ด้านสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ จังหวัด สังกัดและระดับประเทศ ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 15.38 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.15 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 30.76 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 7.62  ผลการประเมินความสามารถด้านคำนวณ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 7.69 ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 7.69 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 69.23 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ผลการประเมินความสามารถด้านเหตุผล  อยู่ใน ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.15 ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 46.15 และระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 7.69 และมีผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้ง 3 ด้าน  

                 ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และมีผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกรายวิชา  มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าปีการศึกษาที่ผานมา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์

นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เหรียญทองชนะเลิศ  8 รายการ (เป็นตัวแทนระดับภาค) รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5 รายการ รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 รายการ เหรียญทอง จำนวน   26 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 20 รายการ และเหรียญทองแดง จำนวน  11 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ(ภาคใต้) จำนวน 7 รายการ ได้แก่

1.      เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังงานประเภท 3 มิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-3

2.     เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

3.     เหรียญเงินการแข่งขันซอด้วง ม.1-ม.3

4.     เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

5.     เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

6.     เหรียญทองการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

7.     เหรียญทองแดงการแข่งขันสภานักเรียน ป.1 – ม.3

            นักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนมีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 103 คนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี และผ่านการสอบจำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 70.87 

            นักเรียนมีทักษะการทำงาน รักการทำงาน และมีพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น อาชีพการปลูกผัก อาชีพค้าขาย อาชีพการทำน้ำพริกตะไคร้ อาชีพการเลี้ยงปลาดุก ฯลฯ  มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต เห็นโทษและผลเสียของการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย รักธรรมชาติและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันคัดแยกขยะ ทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกคน

 

            นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีสมรรถนะทางด้านร่างกาย  มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีความเป็นประชาธิปไตย นักเรียนรักในความเป็นไทย สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ร่วมอนุรักษ์ความเป็นโดยเข้าร่วมงานประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ  ประเพณีชักพระ ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

             สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะกลาง  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนรับทราบ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานตามไตรมาสและรายงานผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ มีรูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายงาน  ได้แก่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารทั่วไป เน้นการบริหารงานโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำพาองค์กร บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานของโรงเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่เสมอทำให้สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง พร้อมทั้งระดมการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล

             ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอและทั่วถึง ทำให้ความรู้ความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ประชุม สัมมนา เผยแพร่แก่บุคลากร ในที่ประชุม

             แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน มีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน หรือบุคคลภายนอก โดยมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีความมั่นคงปลอดภัย  สะอาด  สะดวก  เหมาะสม คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             ครูเข้าใจหลักสูตรและสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  นำหลักสูตรเข้าสู่การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามาตรฐาน ครูมีความสามารถในการผลิตสื่อที่หลากหลาย สามารถสร้างความสนใจให้กับนักเรียน และนักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียน นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้  นักเรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบปัญหาต่างๆของนักเรียน ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ให้คำแนะนำ ตักเตือน และเป็นที่ปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนด้วยความเต็มใจ ครูมีวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน โดยการประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรของสถานศึกษา

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคตเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

               จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดคำนวณ การนำทักษะการคิดคำนวณไปใช้ในชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมสอนเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรีมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบในระดับต่างๆ จัดกิจกรรมออกกำลังสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และมีการติดตามเป็นระยะ

สร้างความตระหนักและขอความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง โดยการจัดประชุมชี้แจงความสำคัญของเครือข่ายผู้ปกครอง จัดโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมในการเชิญชวน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ ในการระดมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง

             จัดครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  อบรมให้ความรู้เกี่ยวการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ให้ครูวิเคราะห์ตัวชี้วัด วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สร้างสื่อภาษาอังกฤษใกล้ตัวเพื่อให้นักเรียนมีความคุ้นชินกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน สร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกพูดบ่อยๆ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.