ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์
วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 129
Bookmark and Share


 

 

บทสรุปของผู้บริหาร

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

ชื่อโรงเรียน  บ้านหนองศรีจันทร์ ที่อยู่ 57  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบัว  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน     นายพัทธพงศ์  แก้วละเอียด     เบอร์โทรศัพท์  080-1427753

จำนวนครู 13 คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู 10 คน พนักงานราชการ-…..คน ครูอัตราจ้าง…2…คน                       ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน    จำนวนนักเรียน    รวม  237  คน  จำแนกเป็นระดับอนุบาล  67  คน   ระดับประถมศึกษา   170  คน  

โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์  มีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายวางเป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ  การจัดการ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา

ด้านผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง กีฬา  มีจิตสาธารณะและได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้นักเรียน อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนสูงเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและชุมชน

ด้านครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกระบวนการคิด ได้ ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้สื่อการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนรู้ที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และใช้ ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนมาพัฒนานักเรียน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ โรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและยังได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหวงแหนและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารการจัดการ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

1.3  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ       ยอดเยี่ยม

2.   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          1.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

1.2  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

1.3  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.