ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเขากอบ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 214
Bookmark and Share


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            โรงเรียนบ้านเขากอบ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ๓ จำนวนนักเรียน  ๙๔  คน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑๖  จำนวนนักเรียน ๒๐๕  คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๒๙๙  คน  มีบุคลากรสายบริหาร ๑  คน ครูผู้สอน ๑๓ คน ครูจ้างสอน ๓  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  และนักการภารโรง  ๑  คน

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมารตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

          ผลการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนบ้านเขากอบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้บริหารจัดการตามภารกิจ คือ งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป และดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามาตรฐานการศึกษาของชาติโดยยึดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านเขากอบ แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  มีผลการดำเนินงานแยกออกเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้

           -  ด้านคุณภาพผู้เรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และทักษะชีวิต อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม มีผลการทดสอบทางการเรียนในระดับชาติ (O-NET,NT)มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ เล็กน้อยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          - ด้านครูผู้สอน ครูได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นครูมืออาชีพ

          - ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารทั้ง ๔ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำองค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้าน

โรงเรียนบ้านเขากอบมีผลงานดีเด่นระดับชาติ ด้านสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๖” โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยังยั่น ๒๕๖๐  โรงเรียนสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ๒๕๕๘  และรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             เรื่องวัฒนธรรมภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  และรองชนะเลิศอันดับ

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

๑.  ระดับการศึกษาปฐมวัย

1.1  มาตรฐานที่  คุณภาพเด็ก                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

1.  มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

 

๒.  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1  มาตรฐานที่  คุณภาพเด็ก                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

1.  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

1.  มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

 

                                             ส่วนที่ 2

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

 

กระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา

โรงเรียนบ้านเขากอบมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนบ้านเขากอบจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยกิจกรรมหนูน้อยฟันดีเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขากอบ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้ ส่งเสริมให้มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

 

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินการ

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              ร้อยละ 91

- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 96              สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ร่าเริง แจ่มใส

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 92 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้       คิดเป็นร้อยละ 83

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันอย่างดี

 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย

-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ

-การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ

-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

๑)  โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย

2)  โครงการตาข่ายรั้วอนุบาล

3)  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

4)  โครงการกีฬาพัฒนาสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

 

กระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเขากอบได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

             โรงเรียนบ้านเขากอบ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง

 

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินการ

-  แผนปฏิบัติการ

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร

โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย

-  โครงการจัดทำตาข่าย-รั้วอนุบาล

-  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

-  โครงการชุมชนสำคัญสร้างสรรค์โรงเรียน

-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

-ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ

- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1)  โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย

 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

 

กระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน

          ห้องเรียน มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินการ

          - มุมประสบการณ์

          - แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก

          - รายงานผลการประเมินตนเอง

          - การจัดกิจวัตรประจำวัน  

          - แผนการจัดประสบการณ์

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม

 มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย

 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย

- จัดหาเครื่องเล่นสนาม

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1)  โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย

2)  กิจกรรมทัศนศึกษา

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ

กระบวนการพัฒนา/ผลการพัฒนา

          -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา

          -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์

          -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้        

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินการ

      - โครงการต่าง ๆ 

      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์

      - รูปภาพ

      - ผลงานเด็ก

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

          1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร

2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง

          3)  โครงการพัฒนาประสบการณ์เด็กปฐมวัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

 

กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนอ่านออกเขียนและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนและมุ่งส่งเสริมการสร้างนิสัยรักการอ่าน

          นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบายเรื่อง “อิ่มท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดอบรมคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆสถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “รักสะอาด มารยาทงาม”  ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากการบริโภคส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่นการทำขนมไทย ทำเหรียญโปรยทาน การประดิษฐ์ดอกไม้ใบเตย การรำมโนราห์  และกิจกรรมเจ้าบ้านน้อย  เป็นต้น

 

ผลการพัฒนา

          ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัยทั้งนี้ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ

 

จุดเด่น

          ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติต่อเนื่องมาโดยตลอด

          ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม 

 

จุดควรพัฒนา

          ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

          ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๔ ป.๓  ยังมีกลุ่มที่จะต้องเติมเต็มในเรื่องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  และกล้าที่จะนำเสนออย่างมีเหตุผลรวมทั้งสร้างให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาขึ้นได้ด้วยตนเอง

 


 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม

 

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์  กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  รวมทั้งปลูกฝังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดในบุคคลากรและนักเรียนทุกคน

 

ผลการพัฒนา

          ๒.๑ สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติเป็นไปอย่างชัดเจน

          ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้

          ๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ

          ๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

          ๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

          ๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

 

 

 

 

จุดเด่น

          โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีลักษณะเป็นครูมืออาชีพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

จุดควรพัฒนา

          ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

          ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม

 

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และได้เพิ่มการสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ
๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้คำแนะนำโดยคณะกรรมการวิจัย
ของเขตพื้นที่การศึกษา

 

ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

จุดเด่น

          ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา

 

จุดควรพัฒนา

          ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น

1)       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

2)      การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning

3)      การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ          การจัดทำการวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

4)      การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

5)      โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ๕  ยอดเยี่ยม

          จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม  ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม

         ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

 

ดีเลิศ

 

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

 

 

 

 

 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

 

 

 

 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

 

 

 

 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

 

 

 

 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

 

 

 

 

 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

 

 

 

 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

 

 

 

 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

 

 

 

 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

 

ดีเลิศ

 

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

 

 

 

 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

 

 

 

 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

 

ดีเลิศ

 

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

 

 

 

 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

 

 

 

 

1)

มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

 

 

 

 

2)

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแก้ปัญหา

 

 

 

 

3)

มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

 

 

 

 

4)

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

 

 

 

 

5)

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

 

 

6)

มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 

 

 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

 

 

 

 

1)

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

 

 

 

 

2)

ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

 

 

 

 

3)

การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

 

 

 

 

4)

สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1

 

 

 

 

           

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

 

ดีเลิศ

 

ดี

ปานกลาง

กำลังพัฒนา

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

 

 

 

 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

 

 

 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 

 

 

 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

 

 

 

 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 

 

 

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

 

 

 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

 

 

 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน

ผลการเปรียบเทียบ

มาตรฐานที่ คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

ระดับคุณภาพ 5

(ยอดเยี่ยม)

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.