ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปาเต
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 123
Bookmark and Share


 

บทสรุปของผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านปาเต ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คน  มีบุคลากรครูจำนวน 2 คน ผู้เรียนจำนวน ๒๔ คน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  ที่ดีและเป็นผู้นำทางวิชาการ บุคลากรครูมีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังผลการการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒ ระดับ คือ

          . ระดับการศึกษาปฐมวัย : การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครู จำนวน ๑ คน นักเรียนจำนวน7  คน   มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คือ

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ใน 

ระดับ ยอดเยี่ยม

         ในภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  มีบุคลากรครู จำนวน ๒ คน นักเรียนจำนวน๑๗  คน  มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คือ

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการประเมินอยู่ใน 

ระดับ ดีเลิศ

         ในภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับ ดีเลิศ

               จากผลการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาดังกล่าว โรงเรียนบ้านปาเต  นำข้อบกพร่อง  และจุดที่ควรพัฒนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.