[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-10 มกราคม 2562 ณ จังหวัดตรัง หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านพรุเตย
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 269
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการตามโครงการ  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามโครงการ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น  108 คน แบ่งเป็น  ครู  จำนวน  9  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7 คน  ผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  46  คน  และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 46 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 7 ฉบับ  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ค่าร้อยละ และค่าความถี่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS  for  Windows ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

 

สรุปผลการประเมิน

                   ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้

                   1.ด้านสภาพแวดล้อม  พบว่า  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

   1.1 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

   1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                      1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                       1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็นความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                   2.ด้านปัจจัยนำเข้า  พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                      2.1 บุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                      2.2 งบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                      2.3 วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น           ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                      2.4 การบริหารจัดการ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

                      2.5 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น            ความคิดเห็นของครู  พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

 

 

                   3. ด้านกระบวนการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                      3.1 การวางแผนการดำเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                       3.2 การดำเนินการตามแผน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น  ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                       3.3 การติดตามและประเมินผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู  พบว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                       3.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกเป็น ความคิดเห็นของครู พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                   4.ด้านผลผลิตโครงการ  จำแนกเป็น

                      4.1 คุณภาพการบริหารจัดการโครงการ พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก  พบว่า  และความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก

                      4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก  และความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                      4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  พบว่า โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครูพบว่า มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก   และความคิดเห็นของนักเรียน  พบว่า  มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

                     4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560  พบว่า  โดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกเป็นความคิดเห็นของครู พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก พบว่า  และความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

                    5.สรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านพรุเตย  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2560  ในภาพรวม  พบว่า  โครงการมีความสำเร็จในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นการประเมิน  พบว่า  สภาพแวดล้อม  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  และผลผลิตโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นการประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ

                   1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการปรับกิจกรรม ให้ตรงตามความต้องการของนักเรียน

                   2. โรงเรียนควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

                   3. ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ  ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

                   4. ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      24 พ.ค. 2562
      24 พ.ค. 2562
      23 พ.ค. 2562
      23 พ.ค. 2562
      23 พ.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.