ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 285
Bookmark and Share


  

บทสรุปของผู้บริหาร

 

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)  ตั้งอยู่เลขที่  249 หมู่ 1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด               จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์/โทรสาร 075-578-239                         ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพงศ์ชิตพล  คงรอด จำแนกเป็น ข้าราชการครู คน  พนักงานราชการ คน                ครูอัตราจ้าง คน จำนวนนักเรียน รวม  213 คนจำแนกเป็นระดับอนุบาล 25 คน ระดับประถมศึกษา 193 คน

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

          1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

              1.1 มาตรฐานที่ คุณภาพของเด็ก                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

              1.2 มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

              1.3 มาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              2.1 มาตรฐานที่ คุณภาพของเด็ก                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

              2.2 มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

              2.3 มาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

    ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลทั่วไป

              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔๙ หมู่ ๑ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรศัพท์/โทรสาร 075-578-239                 e-mail: Thairat102.hotmail.com  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 3 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ 30 ไร่  มีเขตพื้นที่บริการ 4  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 1  บ้านหน้าวัดหมู่ 2  บ้านเขาล้อม,                         หมู่ บ้านไร่เหนือ, หมู่ 4  บ้านนอก

          ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายพงศ์ชิตพล  คงรอด  ดำรงตำแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

 

1.ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
      1) จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ปีการศึกษา2561

8

1

4

4

     

1.3  ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  รวม  218 คน

   ระดับชั้นเรียน

 

อ.3

รวม

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวม

จำนวนห้อง

 

1

1

2

1

1

1

1

1

7

เพศ

หญิง

14

14

22

18

12

12

14

14

92

ชาย

11

11

25

16

17

13

17

13

101

รวม

 

25

25

47

34

29

25

31

27

193

เฉลี่ยต่อห้อง

 

25:1

 

47:2

34:1

29:1

25:1

31:1

27:1

 

 

 

1.๔  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์

                   

                   ? วิสัยทัศน์ (Vision)

                             โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สื่อมวลชนศึกษา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

                   ? พันธกิจ (Mission)

                             1. สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน                                 การศึกษา
                             2. พัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก                     ของคนไทย 12 ประการ และมีความเป็นไทยรัฐวิทยา
                             3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

                                      4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ                                     ต่อผลการดำเนินงาน                        

                             ? เป้าประสงค์ (Goals)

                             1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการ                               เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม                           และความเป็นไทยรัฐวิทยา
                             2. นักเรียนมีศักยภาพด้านการวิจัย ทักษะในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และเขียน                              เพื่อสื่อความหมาย ใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษาได้
                             3. ครูมีความรู้ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีศักยภาพด้านการวิจัย และ                           ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
                             4. โรงเรียนเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                            ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน
                             5. โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผล                    การดำเนินงาน

 

1.5  เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์


   ?เอกลักษณ์   โรงเรียนคุณภาพดีมีคุณธรรม

?อัตลักษณ์   เป็นพลเมืองดี มีทักษะ แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

      ส่วนที่ 2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

          มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก        ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี

          กระบวนการพัฒนา

            สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกายโดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์และเกมการศึกษา รวมถึงสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของเด็กการประสานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน  ครู นักเรียน และผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมตามวัย นอกจากนั้นโรงเรียนยังจัดทำโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเช่น โครงการพัฒนาการดี ชีวีมีสุข ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่พัฒนาด้านร่างกายของผู้เรียนจำนวน ๖ กิจกรรม  ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน และสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพย์ติดได้ เด็กมีความตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการทางด้านร่างกาย  มีนิสัยการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพให้มีความสมบูรณ์ สมดุล และมีคุณภาพ มีพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎ ระเบียบ และได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด ความสนใจ แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพ จนเป็นกิจนิสัย  

          การพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ        โรงเรียนได้จัดทำโครงการสุขภาพจิตดีมีสุนทรียทางดนตรีและศิลปะมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้แก่ การทำท่าทางตามจังหวะ เสียงดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การฟัง การเล่าเรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นอิสระ การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในห้องเรียน จากการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งผลให้ เด็กมีประสบการณ์พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ กล้าแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย เด็กมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้แก่ การทำท่าทางตามจังหวะ เสียงดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การฟัง การเล่าเรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นอิสระ การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  

 

          การพัฒนาด้านสังคมโดยการจัดทำโครงการพุทธบุตรน้อย โดยมี  กิจกรรมกีฬาหนูน้อย กิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมหนูน้อยทำดี(ประเพณีวันสำคัญ) กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวยซึ่งการจัดประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น   การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ การนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปลูกฝังให้เด็กมีวินัย มีรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนเห็นความสำคัญ ของพัฒนาการทางด้านสังคมให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก       

 

          การพัฒนาด้านสติปัญญาโดยมีโครงการดังนี้ โครงการฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์      โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา  โครงการพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย      โดยจัดประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา จึงเป็นการสนับสนุนให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว การซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ ได้รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก และเปรียบเทียบจำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา การส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดตามเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ให้โอกาสกับเด็กได้ศึกษาเรียนรู้ อย่างมีความสุข ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในท้องถิ่น จนสามารถนำเอามวลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

          ผลการพัฒนา

          จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้เด็กมีประสบการณ์พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ กล้าแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย เด็กมีความสุข ร่าเริงแจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้แก่ การทำท่าทางตามจังหวะ เสียงดนตรี การเล่นเครื่องดนตรี การร้องเพลง การเขียนภาพตามความคิดสร้างสรรค์ การฟัง การเล่าเรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นอิสระ การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นในห้องเรียน ส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครู มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เด็กมีความตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการทางด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว การซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ ได้รับรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก และเปรียบเทียบจำนวน มิติสัมพันธ์ และเวลา มีทักษะกระบวนการคิดตาม เด็กมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้ อย่างมีความสุข จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   จนสามารถนำเอามวลความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

 

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

          แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง สรุปผลเกี่ยวกับพัฒนาด้านร่างกายของเด็กแบบบันทึกการตรวจสุขภาพรายบุคคลแบบบันทึกการแปรงฟัน แบบบันทึกการดื่มนม งานตรวจสุขภาพฟันและการรับฟลูออไรด์ในระดับปฐมวัย ,สรุปการดำเนินงานกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ,แบบสรุปผลการสังเกต พฤติกรรมของเด็กด้าน อารมณ์และจิตใจโครงการสุขภาพจิตมีสุนทรียทางดนตรีและศิลปะ ,โครงการพุทธบุตรน้อย ,สรุปผลการสังเกตเกี่ยวกับพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ,สรุปผลแบบประเมินพัฒนาการ,สรุปผลการบันทึกแผนการจัดประสบการณ์  สรุปผลการสังเกตเด็กด้านการสื่อสาร ,แผนการจัดประสบการณ์,สรุปผลโครงการแข่งขันทักษะ ,โครงการแข่งขันทักษะโครงการฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์

จุดเด่น

เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนัก ส่วนสูง และภาวะโภชนาการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน มีอารมณ์ดี ร่าเริง สนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

จุดที่ควรพัฒนา

เน้นเด็กให้มีสุขนิสัยในการปฏิบัติตน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น มีการจัดส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ปลูกฝังในเรื่องมารยาทการพูดการทำความเคารพ การสืบสานพระเพณี ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดี  การปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน การรักการอ่าน และการส่งเสริมทักษะทางด้านความคิด

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

          กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเด็กโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย ครู เด็ก ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้รับและให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีการเสนอและเลือกแนวทางประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบายในการพัฒนาเด็กรอบด้าน ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยในการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติโดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การออกแบบและจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียน มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) ได้แก่ หลักสูตรความเป็นพลเมืองดีและหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนให้บรรลุถึงมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เด็กได้แสดงความสามารถในการคิด การลงมือทำในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริง ตลอดจนเด็กสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองได้จริง โดยสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมูลนิธิไทยรัฐ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาความเป็นพลเมืองดีและโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาจากมูลนิธิไทยรัฐ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  และการสร้างความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ซึ่งมีการจัดครูเข้าสอนระดับปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมโดยพิจารณาคัดเลือกครูที่ได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยมาทำการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม  จัดทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สำหรับครูได้นำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน จัดประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับเด็ก และสถานศึกษามีการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุมและบริเวณโรงเรียนที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงกับเด็ก อยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม  ร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาส่งผลให้มีคุณภาพที่ดี

          ผลการพัฒนา

          จากการดำเนินงานการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและบริบทของท้องถิ่นมีการจัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็ก  มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลาดกหลาย โดยมีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

          เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

          หลักสูตรสถานศึกษาระดับ ปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102(บ้านเกาะเต่า) พุทธศักราช ๒๕๖๑ ,เอกสารสรุปผลการนำหลักสูตร สถานศึกษา ปฐมวัย ไทยรัฐวิทยา 102(บ้านเกาะเต่า) ,เอกสารประเมินหลังการจัดประสบการณ์ ,เอกสารสรุปวุฒิการศึกษาของครู,เอกสารสรุปการคำสั่ง แต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่,เอกสารสรุปการอบรม/ สัมมนาของครู , เอกสารสรุปการปฏิบัติงานครู ,เอกสารสรุปการประเมิน พัฒนาการนักเรียน,เอกสารสรุปบันทึกการเยี่ยมบ้าน เอกสารสรุปภาพ บรรยากาศการ จัดสภาพ แวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนบันทึกการสัมภาษณ์ แผนการจัดประสบการณ์สรุปบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องสมุด ,หลักสูตรสถานศึกษา 

ปฏิทินปฏิบัติงานปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานการตรวจประเมิน ตนเอง SAR

          จุดเด่น

          สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม ปลอดภัยให้กับเด็กปฐมวัย และมีการให้บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่เต็มศักยภาพ

          จุดที่ควรพัฒนา

          การดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์จริงให้กับเด็ก ผู้สอนควรคำนึงถึงเป้าหมายหลักของกิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ              ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

         

          กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษาให้ความสำคัญและส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ  และด้านสังคม โดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมของสถานศึกษา คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมกลางแจ้ง และเกมการศึกษา รวมทั้งมีการสอดแทรกข้อคิด กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันของเด็ก มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสื่อมวลชนศึกษา ความเป็นพลเมืองดี ทักษะกระบวนการคิด สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่เด็ก เอื้อให้เด็กให้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการจัดทำโครงการ กิจกรรมเสริม อาทิ กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์โครงงาน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งสร้างให้เด็กมีจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดและมีความทันสมัย แปลกใหม่เหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองประจำห้องเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแสดงความคิดเห็น มีการวางแผนดำเดินการแก้ปัญหา ตลอดจนมีการประเมินผลและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายสถานศึกษา

          ผลการพัฒนา

          จากการจัดประสบการณ์ โครงการที่มีความหลากหลายทำให้เด็กได้มีการฝึกทักษะครบทุกด้าน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยมีผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

          เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

          สรุปการตรวจแผนการจัดประสบการณ์ ,สรุปผลการประเมิน พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน,สรุปข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์เด็ก สรุปผลกิจกรรมวันสำคัญ สรุปผลกิจกรรมพัฒนา ความสามารถพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน,สรุปผลกิจกรรมบันทึกความดี ,สรุปผลงานตรวจสุขภาพฟันและรับฟลูออไรด์ , สรุปผลการตรวจแผนการจัดประสบการณ์ สรุปผลการนิเทศการสอนสรุปผลจากการสังเกตทำกิจกรรม BBL ,สรุปผลกิจกรรมบันทึกความดี ,สรุปผลการตรวจแผนการจัดประสบการณ์ ,แบบบันทึกการนิเทศการสอน ,แบบบันทึกรายงานผลการเรียนรู้,ผลงานนักเรียน,สรุปการประเมินพัฒนาการของเด็ก

          จุดเด่น

          เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ครบทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ โดยจัดให้เด็กได้มีการปฏิบัติกิจกรรมจริง ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีความสุข

 

 

 

          จุดที่ควรพัฒนา

          สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการฝึกและให้ความสำคัญกับพัฒนาการครบทุกด้านอย่างดีขึ้นต่อเนื่อง

 

  สรุปผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ ระดับดี

ทั้งนี้ สถานศึกษาส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการของผู้เรียนทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา โดยการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างเท่าเที่ยมกันพร้อมกันนั้นทางโรงเรียนมีการสอดแทรกข้อคิด กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันของเด็ก มีการจัดการเรียนการสอนในเรื่องสื่อมวลชนศึกษา ความเป็นพลเมืองดี ทักษะกระบวนการคิด สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่เด็ก เอื้อให้เด็กให้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการจัดทำโครงการ กิจกรรมเสริม อาทิ กิจกรรมศิลปะตามจินตนาการ กิจกรรมการจัดประสบการณ์โครงงาน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ รักการเรียนรู้ มีทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งสร้างให้เด็กมีจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียดและมีความทันสมัย แปลกใหม่เหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

          สถานศึกษาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเด็กโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติโดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้แก่ หลักสูตรความเป็นพลเมืองดีและหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โดยสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการอบรมและพัฒนาเรื่องการจัดทำหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมูลนิธิไทยรัฐ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดทำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้สำหรับครูได้นำมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องประชุมและบริเวณโรงเรียนที่สะอาดถูกสุขลักษณะมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาส่งผลให้มีคุณภาพที่ดี

          สถานศึกษาให้ความสำคัญและส่งเสริมเด็กให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ  และด้านสังคม โดยมีการจัดประสบการณ์ตามกิจกรรมของสถานศึกษา คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในกิจวัตรประจำวันของเด็ก สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอให้บริการแก่เด็ก เอื้อให้เด็กให้เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการจัดทำโครงการ กิจกรรมเสริม เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้งสร้างให้เด็กมีจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีการแสดงความคิดเห็นตลอดจนมีการประเมินและติดตามผล มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายสถานศึกษา

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น

 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับดี   แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นใน ระดับดีเลิศดังนี้     

๑. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความสำนึกรักในท้องถิ่นของตน

          ๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

          ๓. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

          ๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของนักเรียน    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี

          กระบวนการพัฒนา

          สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อฝึกนิสัยผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่าน การฟัง การดู การเขียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการจัดระเบียบความคิด สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟังและดูหรือเขียน ให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดและหลักสูตร ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา นาฏศิลป์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับเครือข่ายอุดรวิทย์และระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเข้าร่วมมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ กลุ่มเครือข่ายศรีวิชัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการ เช่น โครงการคณิตคิดเร็ว ซูโดกุ A-math  กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน แข่งขันทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายวิชาการ เป็นต้น ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ผ่านกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 12 ประการ และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในการฝึกทักษะการใช้ชีวิตการสร้างระเบียบวินัยได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนดื่มนมในตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าเรียน การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน และยังได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ และช่วยดูแลสุขภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ อีกด้วย

          ผลการพัฒนา

พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ด้านการอ่าน เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นลำดับขั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานเซิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          R  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 256ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561

 

สาระวิชา

จำนวนคน

คะแนนเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ลำดับที่(เขตพื้นที่)

จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ความสามารถด้านภาษา

29

52.85

6.04

63

10.34

44.82

41.38

3.45

ความสามารถด้านคำนวณ

29

42.95

5.39

88

24.14

55.17

17.24

3.45

ความสามารถด้านเหตุผล

29

52.75

5.26

37

13.79

34.48

44.83

6.90

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

-

49.52

15.21

65

13.79

48.28

31.03

6.90

 

    เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560-2561

 

ความสามารถ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา

ด้านภาษา

52.85

49.71

+ 3.14

ด้านคำนวณ

42.95

30.85

+ 12.10

ด้านเหตุผล

52.75

36.00

+ 16.75

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

49.52

38.85

+ 10.67


            
จากตารางสรุปได้ว่า   ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕61  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)  พบว่า  ความสามารถทั้ง 3 ด้าน มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านภาษามีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14  และด้านคำนวณ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.10  ส่วนด้านเหตุผลมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 16.75

R ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

         ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับ / รายวิชา

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน

53.59

31.52

34.85

28.91

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

58.39

39.80

42.27

39.24

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

54.53

33.66

38.72

32.24

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

55.90

37.50

39.93

39.24

 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒56025ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

รายวิชา

คะแนนสูงสุด

(2561)

คะแนนต่ำสุด(2561)

คะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน

(2561)

คะแนนเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน

(25๖0)

ผลต่าง

(2560-2561)

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ

(2561)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ภาษาไทย

69.25

40.75

53.59

50.88

+ 2.71

55.90

7.58

คณิตศาสตร์

55.00

10.00

31.52

38.00

- 6.48

37.50

12.72

วิทยาศาสตร์

52.00

17.00

34.85

38.92

- 4.07

39.93

10.51

ภาษาอังกฤษ

45.00

17.50

28.91

31.50

- 2.59

39.93

7.33

 


จากตารางสรุปได้ว่า
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕61  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.71  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง  6.48  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 4.07  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ย ลดลง 2.59    

 

    ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

ปีการศึกษา ๒56025ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ผลคะแนนการทดสอบจําแนกตามสมรรถนะ

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา

การอ่านออกเสียง

63.18

76.24

- 13.06

การอ่านรู้เรื่อง

56.62

67.94

- 11.32

รวม 2 สมรรถนะ

59.90

72.09

-12.19

 

จากตารางสรุปได้ว่าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)

เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕61  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)  พบว่าคะแนนการทดสอบจำแนกตามสมรรถนะ ได้ดังนี้ การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 13.06 การอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยลดลง  11.32  รวม สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 12.19 

 

 

 

         

เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

          ผลการทดสอบการอ่าน การเขียน และการสื่อสารด้วยข้อสอบ มาตรฐาน จาก สพฐ.,ผลการประเมินการสื่อสารวิชา ภาษาไทย(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ,ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ด้านการสื่อสารสาระภาษาไทย,เอกสารประกอบการวัดสมรรถนะสำคัญด้านการสื่อสาร เช่น หลักสูตร แผนการสอน ใบงาน ,ผลสอบNTด้านการสื่อสาร(ป.3)

ผลสอบการทดสอบ NT ป.3 วิชา คณิตศาสตร์ ,ผลสอบNTด้านการให้เหตุผล(ป.3)ผลการทดสอบ O-NET ป.6 ,ผลการประเมินวัดสมรรถนะด้าน การคิดและการแก้ปัญหา ,สรุปผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน,เอกสารประกอบการประเมินการ อ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เช่น แผนการสอน ใบงาน ผลงาน นักเรียนผลการประเมินโครงการ ชิ้นงาน ผลงานของนักเรียนผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้านการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของปีก่อนเทียบกับปีปัจจุบันเพื่อหาพัฒนาการ ,โปรแกรมวิชาการ,สารสนเทศของโรงเรียน ,ปพ.1 ,ปพ.2 ,ผลการวัดเจตคติที่ดีต่องานอาชีพใน วิชาแนะแนว,ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สถิติการมาเรียนของนักเรียน (ขาด ลา มาสาย ป่วย หนีเรียน),สถิติที่นักเรียนทำผิดระเบียบวินัย,บันทึกการอบรมจริยธรรม,ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,รายงานการดําเนินงานกิจกรรมที่ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย,รายงานการทัศนศึกษานอกสถานที่ผลการวัดสมรรถนะสำคัญด้านทักษะชีวิต,ผลการประเมินจากตัวชี้วัดวิชาสุขศึกษาสรุปผลการการชั่งน้ำหนัก วัด ส่วนสูง และทดสอบสมรรถภาพทางกาย,แบบประเมินสุขภาพของกระทรวง สาธารณสุข,ผลการประเมินโปรแกรม SDQ

 

          จุดเด่น  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ สูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน

จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง และการเขียนได้ให้มากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของสถานศึกษาลง และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรได้รับการพัฒนาอย่างเข้มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ  (– Net) รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ และควรพัฒนาในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในทุกสถานการณ์

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

         

          กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาซึ่งตรงตามความต้องการของชุมชนและนโยบายของรัฐบาล มีการบริหารหลักสูตรโรงเรียนสู่การปฏิบัติโดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้แก่ หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา สะเต็มศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่างๆ เช่น ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสื่อมวลชนน้อย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความเป็นพลเมืองดี พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นไทยมีจิตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยรัฐวิทยา ผู้บริหารวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนานักเรียน และส่งเสริมให้มีจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จิตอาสา การแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบวินัย การเขียนตามคำบอก การมอบหมายให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในเขตพื้นที่การดูแลความสะอาด มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนการอบรมและพัฒนาครูแบบครบวงจร

          ผลการพัฒนา   

·       สถานศึกษามีการวางแผนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

·       ชุมชนในเขตบริการและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

·       ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  มีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดการเรียนรู้   เพื่อตอบ สนองกับความต้องการของผู้เรียน

·       สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการ จัดการศึกษา ที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา

·       ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา

·       สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  และชุมชน เช่น ด้านงบประมาณ  สื่อเทคโนโลยี  วิทยากรให้ความรู้ เป็นต้น

 

          เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

          เอกสารและข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน,แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนผลการประเมิน SDQ ,ผลการประเมินการนิเทศการสอน ,ตารางกำหนดการ,แบบรายงานการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานคำสั่งให้ครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน,สถิติการพัฒนาตนเองของบุคลากร

เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในหนังสือเชิญประชุมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในบันทึกการประชุมกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน,ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ร่องรอยภาพถ่ายการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ,สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน,รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ,แผนปฏิบัติการประจำปี ,รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ งาน กิจกรรมทุกฝ่าย ,รายงานการดำเนินงานแผนงานโครงการด้านวิชาการ,เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ,รายงานการดำเนินงานกิจกรรม พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ,รายงานการดำเนินงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระฯ ,รายงานการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,รายงานการดำเนินงานกิจกรรมของฝ่ายศาสนกิจ ,รายงานการดำเนินงานกิจกรรมของฝ่ายแนะแนวรายงานผลการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาครู บุคลากร ,รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ,สถิติการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ,รายงานการเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ,บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ การประชุมหัวหน้าระดับชั้นและการประชุมครูในแต่ละระดับชั้น สารสนเทศของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ,แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพจริง ,รายงานการดำเนินงานโครงการห้องเรียนคุณภาพแบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รายงานการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของฝ่ายอาคารสถานที่ ,แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อสิ่งอำนวยความ สะดวกในการจัดการเรียนการสอน,แบบประเมินแหล่งเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศทุกด้านข้อมูลจากการศึกษาและสัมภาษณ์การบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับการศึกษา,บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารภายใน ,แบบบันทึกการสัมภาษณ์ คณะกรรมการบริหารภายใน / หัวหน้าระดับการศึกษา ,รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จุดเด่น

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้แก่ หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี  สื่อมวลชนศึกษา และทักษะกระบวนการคิด สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษในทุกระดับ การแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาและการแข่งขันกรีฑาในระดับเครือข่ายอุดรวิทย์ กิจกรรมสภานักเรียน 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและขอความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนขาดสื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่สะดวกในการใช้ห้องสุขา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    ผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดี

 

กระบวนการพัฒนา

          โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการจัดทำหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการดังกล่าว ซึ่งได้แก่ หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา สะเต็มศึกษา ตลอดจนจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างทั่วถึง โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และความเป็นพลเมืองดี ด้วยการให้นักเรียนฝึกการช่วยเหลือตนเอง ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ฝึกฝนให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสมกับระดับชั้น เช่น อ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆ เพื่อสรุปบทความนั้นได้ การเขียนตามคำบอก การท่องอาขยาน การฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานตามระดับชั้นทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านโดยผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการติดตามการอ่าน และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาอนามัยส่วนตน ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รู้จักหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุเห็นประโยชน์ของการเรียนศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นไทย ยึดมั่นในการทำความดี มีความรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย การแสดงกิริยามารยาทแบบไทยอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษในทุกระดับ การแข่งขันกีฬาในสถานศึกษาและการแข่งขันกรีฑาในระดับเครือข่ายอุดรวิทย์ กิจกรรมสภานักเรียน

 

ผลการพัฒนา 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี และผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ สูงขึ้น ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน ส่งผลให้มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดี

 

          เอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยการดำเนินงาน

                    สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้สรุปผลการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้สรุปผลงานนักเรียนที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ,รายงานการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่,สถิติการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น, แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศการสอน,สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสรุปผลการตรวจแผนจัดการเรียนรู้แบบบันทึกการนิเทศการสอน เครื่องมือการวัดประเมินผลผู้เรียน, ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน , แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบของนักเรียน, สรุปการนิเทศการสอน,บันทึกการประชุมกลุ่มสาระฯ

 

จุดเด่น

·         ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงปลาดุก การทำไม้กวาดดอกหญ้า สหกรณ์โรงเรียน เป็นต้น

·         กิจกรรมยิ้มทักทาย ไหว้สวย

·         มีการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบวินัย

 

จุดที่ควรพัฒนา

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้มากขึ้น และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน โดยนำไปพัฒนาตนเองในชีวิตประจำวัน

  สรุปผลการประเมินในภาพรวม

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดี

          ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่ช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งสอดรับกับความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏ ดังที่ปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตาม แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการ ของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
        

          จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดี แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นใน          ระดับดี ดังนี้

·       ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความสำนึกรักในท้องถิ่นของตน

·       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

·       การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในขั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

·       การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

 

 

 

พงศ์ชิตพล  คงรอด

(นายพงศ์ชิตพล  คงรอด)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.