ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 154
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  ตั้งอยู่เลขที่ 64  หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะลิบง  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน  1 คน บุคลากรครู จำนวน 23 คน ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว/วิทยากรพิเศษ  จำนวน 8  คน รวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 32 คน  นักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จำนวน  424  คน นักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  สาขาบ้านหลังเขา จำนวน 30 คน    รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 454 คน เป็นสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมมีโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำ บุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ดังผลการประเมินการจัดการเรียนรู้  โครงการ/กิจกรรม และการประเมินคุณภาพการศึกษา  2 ระดับ คือ

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม เฉลี่ยร้อยละ 92.00

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ 3 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 62.10

2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยประสบผลสำเร็จทุกโครงการคิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2 ระดับ

3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย : การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครู จำนวน 4  คน นักเรียนจำนวน 74 คน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คือ

1) ด้านคุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

ในภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน  19 คน นักเรียนจำนวน 380 คน มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา คือ

1) ด้านคุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

2) ด้านกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ

3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  ในภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศ

จากผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาข้างต้น โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ จะนำข้อบกพร่องและจุดที่ควรพัฒนาไปใช้ในการวางกลยุทธ์การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายการศึกษาของชาติต่อไป  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.