ex สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ตรัง 2
Paperless Office พ.ศ. 2562  
ในวาระดิถีขึ้นปี่ใหม่ ขออวยชัยอวยพรให้สุขสม ขอให้โรคภัยที่ตรอมตรม จงล้มตายหายมลายไป Happy New Year 2020 หน้าแรก   ข่าวสาร   Smart Obec  

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา
วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 130
Bookmark and Share


ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๙/๒  หมู่ที่ ๖  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  ๙๒๑๑๐  โทรศัพท์  ๐๗๕-๒๙๒๙๐๘  โทรสาร – สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ (อนุบาล ๑ ถึง ป.๖)  มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๔ (บ้านแหลมม่วง) หมู่ที่ ๖  (บ้านควนทองสีห์)  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๑๕  คน

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้กำหนดเกณฑ์ใหม่ ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  มาตรฐาน มาตรฐานที่  คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่  กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นการรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๑.ระดับการศึกษาปฐมวัย

๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ          มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๒.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอน

     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                                                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      3 ต.ค. 2562
      18 ก.ย. 2562
      7 ส.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562
      31 ก.ค. 2562


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.