[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 454
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 255 คน (ข้อมูล 10 มิ.ย.60)  มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน บุคลากรครู จำนวน 15 คน พนักงานราชการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน

 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 88.28   ผลการประเมินรายด้านพบว่า

1.      มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพแข็งแรง เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเองในเรื่องการรักษาความสะอาด  การป้องกันโรคเบื้องต้นได้  เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบงานศิลปะ ดนตรี ชอบการแสดงบนเวที รักธรรมชาติและช่วยกันดูแลความสะอาดของเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อนๆ  เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้รู้จักช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบตัว กล้าซักถาม  รักการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.    มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของเด็ก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กมีการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กที่หลากหลายและรายงานผลการพัฒนาต่อผู้ปกครองเป็นประจำมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง จัดสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กจัดทำสารนิทัศน์เป็นปัจจุบันผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้คำแนะนำ ปรึกษา เอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมีหลักสูตรปฐมวัยที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รอบด้าน เพียงพอ เหมาะสมกำหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ติดตามตรวจสอบระบบประกันและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทุกปี โรงเรียนสะอาด นักเรียนมีมารยาทดี ไหว้สวยยิ้มใส

 

3.    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สะดวก เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย ครูและชุมชน มีเครื่องเล่นสนาม สนามกีฬา เพียงพอ ปลอดภัยและเหมาะสม  เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนภายนอก โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง และอำเภอนาโยง และเด็กมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัดสวน องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ตลาดนัด  ฯลฯ

 

4.    มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ มีความเป็นธรรมชาติ  เด็กปฐมวัยมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส ไหว้สวย ยิ้มใสทักทายเพื่อนๆ  ครู  ผู้ปกครอง ด้วยการไหว้และกล่าวคำทักทายด้วยรอยยิ้ม

 

5.         มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             

              ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

1.     มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยม  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม  มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย โดยมีคะแนนสูงเป็นลำดับที่ 1ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  และมีคะแนนรวมทั้ง4 วิชา สูงเป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 63 รายการ  เหรียญทอง 16 รายการ เหรียญเงิน 27รายการ เหรียญทองแดง 8 รายการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ 4 รายการ  ได้แก่ เหรียญทองอันดับที่ 1 การข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3  เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม ม.1-3 และ การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling ม.1-3 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 และได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 1 รายการคือเหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  มีน้ำใจ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนมีทักษะการทำงาน และมีพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น อาชีพการปลูกผัก อาชีพค้าขาย อาชีพการทำน้ำพริกตะไคร้ อาชีพการเลี้ยงปลาดุก ฯลฯ  รักธรรมชาติร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะ ทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกคน  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีสมรรถนะทางด้านร่างกาย  กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น  รักในความเป็นไทย สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย

2.          มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี ผู้อำนวยการ นายปรีชา ยอดยิ่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายในการดำเนินงานชัดเจน บริหารสถานศึกษาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ 4 ฝ่ายงาน ตามหลักธรรมภิบาลและตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ  ทำงานอย่างเป็นระบบ แผนพัฒนาการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา  ดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีจัดสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติน่าอยู่  มั่นคง สะดวก ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

3.          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูสอนครบตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใบงาน ชิ้นงาน ที่น่าสนใจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนครูใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนการรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบปัญหาต่างๆของนักเรียน ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ให้คำแนะนำ ตักเตือน และเป็นที่ปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนด้วยความเต็มใจ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการอบรม ประขุม สัมมนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในระดับเครือข่าย  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ

4.     มาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง  และท้องถิ่น มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการสืบค้น ติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  และรายงานการติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1.     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด  ทักษะชีวิต และทักษะในการทำงาน

2.         ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต

        3.  ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและวัดให้ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัด

        4.  การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

        5.  พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป

        6. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์