[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 202
Bookmark and Share


 เอกสารแนบ การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 49 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอห้วยยอด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ประมาณ 27 กิโลเมตร  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กำหนดแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้
1)      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
2)      ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในทุกกระบวนการทำงานตามปกติ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3)      ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของนักเรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
4)      พัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพ โดยการอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเองทุกรูปแบบ
5)      ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางโรงเรียน “ประชารัฐ”
6)      ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน บูรณาการกับการเรียนการสอน
7)      ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รู้จักการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
8)      ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนปลอดจากอบายมุขต่างๆ ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทุกรูปแบบ
9)      ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
10) ส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
11) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม และการวิจัย เพื่อการเรียนการสอน และการบริหารทุกรูปแบบ
12) ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะของนักเรียนโดยเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง
 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 88.28   ผลการประเมินรายด้านพบว่า
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม
เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สุขภาพแข็งแรง เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเองในเรื่องการรักษาความสะอาด การป้องกันโรคเบื้องต้นได้ เด็กมีจิตใจร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบงานศิลปะ ดนตรี ชอบการแสดงบนเวที รักธรรมชาติและช่วยกันดูแลความสะอาดของเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจแบ่งปันของเล่นของใช้ให้เพื่อนๆ เล่นและทำงานกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือได้รู้จักช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบตัว กล้าซักถาม รักการเรียนรู้ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา    มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของเด็ก สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ มีแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กมีการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กที่หลากหลายและรายงานผลการพัฒนาต่อผู้ปกครองเป็นประจำมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง จัดสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กจัดทำสารนิทัศน์เป็นปัจจุบันผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้คำแนะนำ ปรึกษา เอาใจใส่ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมีหลักสูตรปฐมวัยที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รอบด้าน เพียงพอ เหมาะสมกำหนดมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ติดตามตรวจสอบระบบประกันและจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทุกปี โรงเรียนสะอาด นักเรียนมีมารยาทดี ไหว้สวยยิ้มใส
 
            มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความเป็นธรรมชาติ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย สะดวก เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัย ครูและชุมชน มีเครื่องเล่นสนาม สนามกีฬา เพียงพอ ปลอดภัยและเหมาะสม เด็กปฐมวัยได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนภายนอก โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง และอำเภอนาโยง และเด็กมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น วัดสวน องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง ตลาดนัด ฯลฯ
 
            มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ มีความเป็นธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีจิตใจร่าเริง แจ่มใส ไหว้สวย ยิ้มใสทักทายเพื่อนๆ ครู ผู้ปกครอง ด้วยการไหว้และกล่าวคำทักทายด้วยรอยยิ้ม
 
            มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
             
              ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยม สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย โดยมีคะแนนสูงเป็นลำดับที่ 1ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 และมีคะแนนรวมทั้ง4 วิชา สูงเป็นลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ งานสานฝันพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 63 รายการ เหรียญทอง 16 รายการ เหรียญเงิน 27รายการ เหรียญทองแดง 8 รายการ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคใต้ 4 รายการ ได้แก่ เหรียญทองอันดับที่ 1 การข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3 เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม ม.1-3 และ การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling ม.1-3 และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 และได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 1 รายการคือเหรียญทองแดงการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า มีน้ำใจ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนมีทักษะการทำงาน และมีพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น อาชีพการปลูกผัก อาชีพค้าขาย อาชีพการทำน้ำพริกตะไคร้ อาชีพการเลี้ยงปลาดุก ฯลฯ รักธรรมชาติร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะ ทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีสมรรถนะทางด้านร่างกาย กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น รักในความเป็นไทย สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น และร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี ผู้อำนวยการ นายปรีชา ยอดยิ่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายในการดำเนินงานชัดเจน บริหารสถานศึกษาโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของ 4 ฝ่ายงาน ตามหลักธรรมภิบาลและตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ทำงานอย่างเป็นระบบ แผนพัฒนาการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชน สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา ดำเนินงานกิจกรรม โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีจัดสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาติน่าอยู่ มั่นคง สะดวก ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
               มาตรฐานที่ 3 มีครูสอนครบตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใบงาน ชิ้นงาน ที่น่าสนใจ สร้างแรงจูงใจในการเรียนครูใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนการรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทำให้ทราบปัญหาต่างๆของนักเรียน ที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ ตักเตือน และเป็นที่ปรึกษาปัญหา ช่วยเหลือนักเรียนในด้านการเรียนด้วยความเต็มใจ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการอบรม ประขุม สัมมนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ
            มาตรฐานที่ 4  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ    มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และท้องถิ่น มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างชัดเจน มีระบบสารสนเทศเป็นปัจจุบัน ทันสมัย สะดวก ง่ายต่อการสืบค้น ติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานการติดตามตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1.     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการคิด ทักษะชีวิต และทักษะในการทำงาน
2.         ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต
        3. ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและวัดให้ตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัด
        4. การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
        5. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องต่อไป
        6. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์