[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)
วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 284
Bookmark and Share


 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู 2501)

ประจำปีการศึกษา  2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 
                 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ โรงเรียนวัดห้วยนาง  (วันครู 2501) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-อนุบาล 2 ) จนถึงระดับประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 331 คน (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีการศึกษา 31 มีนาคม 2561) มีผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 12 คน ครูจ้างสอนนอกงบประมาณ 5 คน ครูธุรการ 1 คน ปฏิบัติงาน 3 โรงเรียน สรุปผลการประเมินตามระดับคุณภาพจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีการศึกษา 2560 ปรากฏผลดังนี้
                ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ได้คะแนนเฉลี่ย 91.32    ผลการประเมินรายด้านพบว่า มีผลการประเมินระดับดีมาก 2 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านมาตรการส่งเสริม ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 3 ด้าน คือด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ส่วนผลการประเมินรายมาตรฐานได้ระดับคุณภาพดีมาก 9 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 1 3 4 6 8 10 และ 11   มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม 4 มาตรฐาน คือ 2  5 7 และ 9
                 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการประเมิน 4 มาตรฐาน มีผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี   ส่วนผลการประเมินรายมาตรฐานมีระดับคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน  1 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับคุณภาพดี จำนวน 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมาตรฐานที่ 4 ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
                สำหรับการประเมินคุณภาพครั้งนี้ คณะกรรมการฯได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการในการช่วยเหลือ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
จุดเด่น
          ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีสุขภาพจิตดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถสร้างชื่อเสียงด้านกีฬาและด้านดนตรี นาฏศิลป์ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันจากหน่วยงานต่าง ๆ การอ่าน คิดวิเคราะห์และการสื่อความ ตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้น 
          ด้านการจัดกระบวนการสอน ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทุกกลุ่มสาระ มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ทั้งนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ จึงได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
 
จุดที่ควรพัฒนา
                ด้านคุณภาพผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องตลอดปี และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเขียนอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นการศึกษาปีที่ 6 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ควรจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการนำมาใช้ ครูควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายตามสภาพจริง
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
 
               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้น และต่อเนื่อง การพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นวิถีชีวิตของนักเรียน    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้วางแผนในการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์