[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองราโพ
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 199
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          ชื่อโรงเรียนบ้านหนองราโพ    ที่ตั้ง 305  ตำบลห้วยนาง   อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  2  

e-mail bannongrapo@gmail.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่  6

เนื้อที่  6 ไร่   เขตพื้นที่บริการจำนวน 1 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ตำบลห้วยนาง

          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 6 ไร่

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี การจัดการศึกษา 2 ระดับคือ

          1.ระดับก่อนประถม : มีครูจำนวน 2 คน นักเรียน 21 คน

          2.ระดับประถมศึกษา: มีครูจำนวน 6 คน  จำนวนนักเรียน 56 คน  

          รวมจำนวนนักเรียน  77 คน จำนวนครู  7  คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR )  ของโรงเรียนบ้านหนองราโพ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้หน่วยงานด้านสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำสารสนเทศ เอกสาร ร่องรอยหลักฐาน อย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อมูลสารสนเทศในผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาภายใต้บริบท   อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษามาจัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

          ดังนั้น การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองราโพ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นการรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้

          ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน

          ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

          ส่วนที่  3  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ

ส่วนที่  4  ภาคผนวก

 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองราโพ ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

          ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวมสรุป มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 93.97  โดยมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 – 4 ( 4 มาตรฐาน)  ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม คะแนนที่ได้  18.47 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.35   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ได้แก่มาตรฐานที่  5 – 8 ( 4 มาตรฐาน)  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  คะแนนที่ได้  62.00 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.38    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คือมาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ ดีมาก คะแนนที่ได้ 4  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.00  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือมาตรฐานที่ 10  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม คือมาตรฐานที่ 11 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 90.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

จุดเด่น 

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริง แจ่มใส มีสุนทรียภาพในด้านต่างๆ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม กล้าแสดงออก มีภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์   รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

            มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ครูศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และครูเป็นแบบอย่างที่ดี  ปฏิบัติงาน

สอนเต็มเวลา และเต็มความสามารถ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง   ซึ่งสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

          มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย  มีการบริหารจัดการ ที่ส่งเสริมให้ครูนำหลักสูตรมาจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรจุตามมาตรฐานหลักสูตร  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีการนิเทศ  ติดตามกำกับดูแลการใช้หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ  นำผลการนิเทศ  การจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น  จัดกระบวนการเรียนการสอน  ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีสุขภาพ  และสมรรถทางร่างกาย   ตามเกณฑ์มาตรฐานไทย  เห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  โรงเรียนมีความก้าวหน้า  ปลอดยาเสพติด  เน้นครูมืออาชีพ   ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งสะท้อนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดดเด่นในเรื่อง  ไหว้สวย  ยิ้มหวาน  สืบสานมวยไทย

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับจุดเน้นมาตรการด้านการส่งเสริมการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนให้มีสุขภาพ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมด้านสติปัญญาและความสามารถของเด็กให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่อง  มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การฝึกปฏิบัติ  ของนักเรียนที่ต่อเนื่องและการดูแลที่ทั่วถึง

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

           โรงเรียนควรดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินมาพัฒนามาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานต่างๆ เช่นการอบรมสัมมนา การผลิตสื่อและการใช้สื่อเทคโนโลยีและการปรับปรุงเทคนิค การสอนให้หลากหลายทันต่อเหตุการณ์เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  และควรมีการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  มีการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมที่จัดทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น  เพื่อให้ผู้ปกครอง  ผู้นำท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องเกิด ความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนควรปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามเด็กเล่นให้มีความร่มการจัดกิจกรรมการนำผู้นักเรียน  เรียนรู้นอกสถานที่ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาด้านการเรียนรู้  และโรงเรียนควรมีการสร้างแหล่งเรียนรู้และประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารสนเทศ  ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและควรมีการจัดแนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นให้มากขึ้น

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการ  ไหว้สวย  ยิ้มหวาน  สืบสานมวยไทย

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

โรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงกิจกรรมที่จัดขึ้น โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการพัฒนา และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเวลา สภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการปฏิรูปการศึกษา  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสรุปภาพรวมพบว่า มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม  เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายมาตรฐาน 4 มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล มีระดับคุณภาพดีเยี่ยมเช่นเดียวกัน

          จุดเด่น 

          มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

( National Test: NT)  ด้านคำนวณ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด และระดับประเทศ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลผลการทดสอบระดับชาติ (o- net) ของนักเรียนชั้น ป.6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  นักเรียนอ่านหนังสือออกและเขียนได้เหมาะสมกับระดับชั้น และสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   มีคุณธรรม และจริยธรรม  มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญ  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยความเต็มใจ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความในระดับดี   มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดีงาม ดังอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่า  ไหว้สวย ยิ้มหวาน สืบสานมวยไทย

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

          ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการ ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด  โรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการกับทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

           มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  พัฒนาตนเองโดยการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ  เพื่อให้มีความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพ  มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ  ร่วมกันปกป้อง รักษาชื่อเสียงของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้ จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน    นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและมีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

            1)ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และวิชาภาษาอังกฤษ เพราะผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประจำปีการศึกษา  2560  วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้ง ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ

           2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการในภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

            3)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน ส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลการประเมินความสามารถพื้นฐานด้าน ภาษา  และด้านเหตุผล ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บางส่วนยังคงต้องพัฒนาในเรื่องการอ่านการเขียน เพื่อพัฒนาผลการประเมินความสามารถการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ต่อไป             2) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

           1) โรงเรียนควร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ และความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนนศตวรรษที่21  เช่น กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้เป็นทีม ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

           2) ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี กิริยามารยาทที่ดีงามตามวิถีไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้เด็กได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตย  ความมีระเบียบวินัย 

            3) โรงเรียนควรกำหนดแผนพัฒนาหลักสูตรพัฒนากลุ่มสาระและหลักสูตรท้องถิ่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพัฒนางานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          1) ครูควรจัดหาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้

          2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน ระดับชั้น ป.1 -ป.3 ให้สามารถคิดวิเคราะห์ นำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 

          3) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตาม สภาพจริงสอดคล้องกับมาตรฐาน การเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน ทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

          4โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมสัมมนาให้ตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ  พัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม  สื่อเทคโนโลยี  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21

           5) โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูทุกคนแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

1)     โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง

รายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง และควรให้ข้อมูลย้อนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของนักเรียน

2)นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานอยู่ในคุณภาพดีเยี่ยม ได้แก่มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  ควรรักษาระดับมาตรฐานให้อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมตลอดไป ส่วนมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ควรพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นในปีการศึกษาหน้า    ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองราโพ จึงต้องดำเนินการพัฒนามาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการอ่าน การเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์สูงขึ้น จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ นำผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์