[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนหนองกก
วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 201
Bookmark and Share


        รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนบ้านควนหนองกก

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านควนหนองกก  ตั้งอยู่เลขที่  64  หมู่ที่  6  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92160  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  มีครูจำนวน 7  คน ครูประจำการ  5  คน  ครูจ้าง  2  คน นักเรียนทั้งหมด 84 คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  13 คน  ระดับ/ประถมศึกษา จำนวน  71  คน  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัยได้

ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

ด้านที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีมาก

ด้านที่ 5  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4  ด้านการส่งเสริม

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. โรงเรียนจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีการจัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์ การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน มีการกำหนดกลยุทธ์ในแผ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย จัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์เด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย

3. จัดโครงการคาราวานเสริมเด็กปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก พัฒนาการของกล้ามเนื้อต่างๆ  พัฒนาการด้านอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกกิจกรรมมีการนิเทศ

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากขึ้น

5. การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT , O-NET )ให้สูงขึ้นกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อยละ 50

6. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

7. พัฒนาครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพ

จริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล  การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

9. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการของชุมชน      

10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาต่างประเทศกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กำกับติดตาม และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีการประเมินและรายงานผล

11. ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ความต้องการและการช่วยเหลือ

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT , O-NET และ PISA

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คงทน

4. อัตรากำลังครูไม่เพียงพอต่อระดับชั้น การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

5. มีความต้องการคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล ห้องเรียนละ 1 เครื่อง

6. งบประมาณสร้างสนามเด็กเล่น       รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนบ้านควนหนองกก

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านควนหนองกก  ตั้งอยู่เลขที่  64  หมู่ที่  6  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92160  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  มีครูจำนวน 7  คน ครูประจำการ  5  คน  ครูจ้าง  2  คน นักเรียนทั้งหมด 84 คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  13 คน  ระดับ/ประถมศึกษา จำนวน  71  คน  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัยได้

ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

ด้านที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีมาก

ด้านที่ 5  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4  ด้านการส่งเสริม

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. โรงเรียนจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีการจัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์ การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน มีการกำหนดกลยุทธ์ในแผ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย จัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์เด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย

3. จัดโครงการคาราวานเสริมเด็กปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก พัฒนาการของกล้ามเนื้อต่างๆ  พัฒนาการด้านอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกกิจกรรมมีการนิเทศ

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากขึ้น

5. การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT , O-NET )ให้สูงขึ้นกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อยละ 50

6. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

7. พัฒนาครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพ

จริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล  การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

9. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการของชุมชน      

10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาต่างประเทศกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กำกับติดตาม และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีการประเมินและรายงานผล

11. ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ความต้องการและการช่วยเหลือ

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT , O-NET และ PISA

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คงทน

4. อัตรากำลังครูไม่เพียงพอต่อระดับชั้น การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

5. มีความต้องการคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล ห้องเรียนละ 1 เครื่อง

6. งบประมาณสร้างสนามเด็กเล่น       รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนบ้านควนหนองกก

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านควนหนองกก  ตั้งอยู่เลขที่  64  หมู่ที่  6  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92160  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  มีครูจำนวน 7  คน ครูประจำการ  5  คน  ครูจ้าง  2  คน นักเรียนทั้งหมด 84 คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  13 คน  ระดับ/ประถมศึกษา จำนวน  71  คน  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัยได้

ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

ด้านที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีมาก

ด้านที่ 5  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่ 4  ด้านการส่งเสริม

ได้ระดับคุณภาพ 5 ความหมาย ดีเยี่ยม

2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้ระดับคุณภาพ 4 ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ได้ระดับคุณภาพ 3 ความหมาย ดี

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. โรงเรียนจะปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย มีการจัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์ การออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียน มีการกำหนดกลยุทธ์ในแผ่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. จัดทำโครงการส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย จัดซื้อจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์เด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการตามวัย

3. จัดโครงการคาราวานเสริมเด็กปฐมวัย จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก พัฒนาการของกล้ามเนื้อต่างๆ  พัฒนาการด้านอารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม ทุกกิจกรรมมีการนิเทศ

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากขึ้น

5. การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( NT , O-NET )ให้สูงขึ้นกว่าระดับชาติ และมากกว่าร้อยละ 50

6. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

7. พัฒนาครูให้เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพ

จริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

8. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล  การนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

9. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการของชุมชน      

10. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการภาษาต่างประเทศกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

กำกับติดตาม และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมมีการประเมินและรายงานผล

11. ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ความต้องการและการช่วยเหลือ

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน และการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NT , O-NET และ PISA

2. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คงทน

4. อัตรากำลังครูไม่เพียงพอต่อระดับชั้น การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

5. มีความต้องการคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล ห้องเรียนละ 1 เครื่อง

6. งบประมาณสร้างสนามเด็กเล่นข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์