[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 503
Bookmark and Share


 

 

 

 

                                          ประกาศ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒

--------------------------------------------

 

                    ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๔๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล รายละเอียด ดังนี้  

     ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทน

          ๑.๑ ตำแหน่ง อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน              จำนวน               ๑    อัตรา

          ๑.๒ อัตราค่าจ้าง (แบบจ้างเหมาบริการ)                        เดือนละ          ๙,๐๐๐ บาท

      ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

          .๑ คุณสมบัติทั่วไป

                   ๑) มีสัญชาติไทย

                   ๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

                   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน        ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และ ตามที่ก.ค.ศ.กำหนด

                   ๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   ) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง อาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

                   ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ

                   ) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทำสัญญาฯ)

          ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน ของรัฐ

          ๑๑) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร

       .๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ..๑ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ขึ้นไป                          

      ๓. ความรู้ความสามารถพื้นฐานเฉพาะตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ๓.๑ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                   ๓.๑.๑ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

                   ๓.๑.๒ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานล่วงเวลาและสามารถ

ออกนอกสถานที่ได้

                   ๓.๑.๓ มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

          ๓.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                   ๓.๒.๑ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในลักษณะต่างๆ ตอบข้อซักถามและชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   ๓.๒.๒ งานธุรการและสารบรรณของโรงเรียน จัดเก็บเอกสารงานหลักฐานทะเบียนและ หนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ Smart Area

                   ๓.๒.๓ งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง การรับ-จ่ายพัสดุ การลงทะเบียนพัสดุ/วัสดุ

                   ๓.๒.๔ งานดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น งานระบบทะเบียนข้อมูล นักเรียน DMC, งานระบบรายงานผลการเรียน ปพ.๑, งานระบบ E-miss ข้อมูลโรงเรียน ครูและบุคลากร, งานระบบ B-Obec ข้อมูลสถานศึกษา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงานระบบสารสนเทศและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   ๓.๒.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

      ๔. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

           สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม  ในเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร ๐๘๙-๔๗๑๑๓๙๗

      ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร

          ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ   ขนาด ๑ นิ้ว           จำนวน    ๓   รูป

          ๕.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา                         ๑ ฉบับ

          ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   ๑ ฉบับ

          ๕.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                               ๑ ฉบับ

          ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ   ๑  ฉบับ  (ออกไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)  

          ๕.๖ หลักฐานอื่นๆ  ถ้ามี

      ๖.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

          ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์              คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

          ๖.๑ ความสามารถและทักษะด้านงานสารบรรณ               คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

          ๖.๒ ความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์                 คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน

          ๖.๓ ประวัติส่วนตัวและการศึกษา                               คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

          ๖.๔ บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา                                    คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

          ๖.๕ วุฒิภาวะทางอารมณ์                                        คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

          ๖.๖ การมีปฏิภาณไหวพริบ                                      คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

          ๖.๗ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์           คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

 ๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

          โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑       ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงามและทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ www.trang.go.th

 

      ๘.วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

           วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยให้มารายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

วัน เดือน ปี

เวลา

รายการ

คะแนนเต็ม

๒๓ พ.ย. ๖๑

๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐

 

๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐

๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐

ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานโดยวิธีการ

-          สอบข้อเขียน

-          สอบปฎิบัติ

      ๑๐๐ คะแนน

 

      ( ๕๐ คะแนน )

      ( ๕๐ คะแนน )

 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

        ๕๐ คะแนน

 

      ๙. เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์และ สอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ลงมาตามลำดับในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้พิจารณาคะแนนภาคปฏิบัติ หากคะแนนภาคปฏิบัติเท่ากันอีกให้พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์  หากคะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกให้อยู่ดุลยพินิจของกรรมการ

      ๑๐.การประกาศ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

          ๑๐.๑ การประกาศรายชื่อ

                   โรงเรียนบ้านทุ่งยางงามจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยางงามและทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ www.trang.go.th  โดยขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี

      ๑๑.การจ้างและการทำสัญญา

              การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะใช้ประกาศขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้ สำหรับการจัดทำสัญญาจ้างจะดำเนินการได้เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป โรงเรียนบ้านทุ่งยางงามจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการ คัดเลือก โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวันนับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของ ไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกซึ่งได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มี อำนาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้

 

                             ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖    พฤศจิกายน   ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                         

                                            ลายเซ็นต์ 001.jpg

 (นางสาวกนกนุช   โตสุข)

                                                                ตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

                                    ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      18 ก.ค. 2562
      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์