[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 360
Bookmark and Share


 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของสำงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

..........................

 

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา  อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 340/2560   สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ         และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04009/6448  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้าง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561            จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี รายละเอียด ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าตอบแทน และอัตราว่าง

ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้าง(แบบจ้างเหมาบริการ) เดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญญาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไมสมประกอบ หรือเป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

(6) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตาม พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

 

(11) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร ผู้ผ่านสรรหาในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

(2) เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

2.2.1 ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office และทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

(2) มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้านคอมพิวเตอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดี

(3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ เสียสละ สามารถทำงานล่วงเวลาและออกนอกสถานที่ได้

2.2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน

(1) งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ My-Office

(2) งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บและจัดหาพัสดุ

(3) งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำ รายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT

(4) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในลักษณะต่างๆตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

(5) งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชนและท้องถิ่นการ ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ

(6) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

(1) ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 2๑ พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ในวันยื่นใบสมัคร ให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุด สุภาพ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน(นับถึง วันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป

(2) สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไว้ให้ไม่เกิน 1 เดือน และ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

 

 

(6) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสาร ฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครเพื่อตรวจสอบในวันสมัครด้วย

4. เงื่อนไขในการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ คุณสมบัติเฉพาะสำหนับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยตุใดๆหรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะ สำหรับผู้นั้น

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 2๒ พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

6. หลักสูตรการสรรหา โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ทดสอบการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ดังนี้

6.1  (ภาค ก) ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยการทดสอบใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

6.2  (ภาค ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการทดสอบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

6.3  (ภาค ค) สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

7.  เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะประกาศเรียงลำดับจากผู้ที่ได้ คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีผู้ผ่านการสรรหามีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) มากกว่า เป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่ดีกว่า และ การประกาศผลถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

8. วัน เวลา และสถานที่สรรหา

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก จะดำเนินการสรรหาตามกำหนดการดังนี้

วัน/เวลา

รายการ

คะแนนเต็ม

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.

เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เวลา  ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป

 

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ภาค ค สอบสัมภาษณ์

 

50 คะแนน

50 คะแนน

50 คะแนน

 

สำหรับสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

9. การประกาศรายชื่อ

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา      ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 

 

 

10.การขึ้นบัญชี

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาจากผู้ผ่านเกณฑ์ สรรหา มีกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือมีการประกาศผลการคัดเลือกใหม่ โดยขึ้นบัญชีของโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีที่ 1 ถูกยกเลิกดังต่อไปนี้

(1) ได้รับการจ้างไปแล้ว

(2) ขอสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง

(3) ไม่ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(4) ไม่อาจปฏิบัติงานตามวันที่กำหนดได้

(5) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

(6) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา

การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ คัดเลือก การเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง ตามลำดับที่ประกาศผลการคัดเลือกไว้สำหรับการจ้างจะ ดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเรียกตัวครั้งต่อๆไป โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคลก่อนวันที่รายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง หรือ ประสานงานทางโทรศัพท์ ตามที่ปรากฏในเอกสารการ สมัคร

อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างประจำหรือข้าราชการในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด คุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้ที่มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิก จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า

ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

คำอธิบาย: D:SPครูครูเล็กลายเซ็นต์.jpg

 

 

(นายอนุราช  สินใหม)

                       รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ที่จ้างจากเงินงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 2561)

.....................

 

การดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ

ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

รับสมัคร

ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา

ภายในวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ดำเนินการสรรหา

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

ภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

การจัดทำสัญญาจ้าง

เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      18 ก.ค. 2562
      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์