[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 212
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปรือ   อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒       เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีครูจำนวน ๑๑  คน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๙  คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  ๔๔ คน  ระดับประถมศึกษา จำนวน  ๙๕  คน  ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายในทางการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

๑๙.๐๒

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

๖๑.๒๕

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๔.๖

ดีเยี่ยม

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับปฐมวัย

๙๔.๘๗

ดีเยี่ยม

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับคุณภาพ

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดีเยี่ยม

 

 

 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

         ๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมกขึ้น

         ๒. การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

         ๓. การพัฒนาครูและบุคลากร โดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

         ๔. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการของชุมชน

 ความต้องการและการช่วยเหลือ

        ๑. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์