[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 183
Bookmark and Share


                                               บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม ตั้งอยู่เลขที่ 156  หมู่ที่ 5  ตำบลบางดี  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 1 คน  มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ  มีข้าราชการครู จำนวน 6 คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 2  คน  รวมบุคลากรทั้งสิ้น  8  คน

ในปีการศึกษาที่รายงานผลการพัฒนาคุณการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) 

          1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครู จำนวน 1  คน นักเรียน จำนวน 14 คน

          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรจำนวน 6 คน นักเรียน  จำนวน 96  คน

 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.      ระดับการศึกษาปฐมวัย

1)      ด้านคุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก       ค่าเฉลี่ย  17.83

2)      ด้านการจัดการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม     ค่าเฉลี่ย  60.50

3)      ด้านการสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ย  4.50

4)  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม      ค่าเฉลี่ย  4.50

5)  ด้านมาตรการส่งเสริม   ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม     ค่าเฉลี่ย  5.00

                         สรุปภาพรวมระดับปฐมวัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค่าเฉลี่ย  92.33 

 

2.      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   มาตรฐานที่ คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการประเมิน                

                 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการประเมิน

                 อยู่ในระดับ 3 ดี

มาตรฐานที่ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล  ผลการประเมินอยู่ใน

                 ระดับ 4 ดีเยี่ยม

                          สรุปภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3  ดี 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1.  พัฒนาคุณภาพวิชาการให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์

3.  พัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  มีการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีวัตกรรมใหม่ๆ

4.  ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

5.  พัฒนาระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ

 

        ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์