[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าปาบ
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 235
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          โรงเรียนบ้านท่าปาบ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ โทร ๐๗๕-๘๒๙๘๑๑ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่๑,๒,๓ และหมู่ ๘ ตำบล

บ่อน้ำร้อน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มีนักเรียน ๙๘  คน ครู ๘  คน

          การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลการประเมินพัฒนาดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับการศึกษาปฐมวัย มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับคุณภาพดี

                   การดำเนินในภาพรวมของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

          จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

                   ระดับการศึกษาปฐมวัย

                   จุดเด่น

                   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีสุขภาพแข็งแรง

มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการเล่นกีฬา มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป

                   ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีวินัย โดยผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุน ทำให้ครูคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน  และนำความรู้ไปพัฒนางานอย่างเต็มศักยภาพ

                       ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ มีพฤติกรรมความเป็นประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคน  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลัก  ธรรมาภิบาลในการบริหาร 

                       จุดที่ควรพัฒนา

                   เด็กควรได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตามวัย

                    ครูควรพัฒนาด้านสามารถในการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์กับเด็กอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

                   ผู้บริหารมีควรพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัดประสบการณ์ของครูในระดับปฐมวัย โดยจัดทำการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประสบการณ์กับเด็ก

 

               ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

                   จุดเด่น

             ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT) สูงกว่าระดับชาติ

             ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่การเข้าคิวรับอาหาร ซื้อของ ขึ้รถโดยสารสาธารณะ

                   จุดที่ควรพัฒนา

              ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ยังต้องพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีสติ มีเหตุผล พัฒนาผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์

                  มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

                   จุดเด่น

    โรงเรียนมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย

วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ขัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี

 ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสุตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้

ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

     จุดที่ควรพัฒนา

                   ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาผู้เรียน

                   ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

             

 

 

 

 

มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     จุดเด่น

      ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

โดยการคิด  ได้ปฏิบัติจริง   โดยใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

     จุดที่ควรพัฒนา

      ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการ

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

     จุดเด่น

       โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการ

สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม  ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

     จุดที่ควรพัฒนา

      โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน

                 แนวทางการพัฒนาในอนาคต

 

๑.      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

๒.      การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๓.      การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

๔.      การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

 

 

 

 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ

 

๑.      การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน

ในศตวรรษที่ ๒๑

๒.      การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน    NT  ,   O-NET  และ PISA

๓.      การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านท่าปาบ    อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง

                  

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

P

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

P

 

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

 

 

 

 

P

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

 

 

 

 

P

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

P

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

 

 

 

 

P

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

 

 

 

 

P

2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

P

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

 

 

 

 

P

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

 

 

 

 

P

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

P

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

P

 

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

 

 

 

P

 

4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

P

 

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

P

 

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

P

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

 

 

 

 

P

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

 

 

 

 

P

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน              การปรับการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

P

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

 

P

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

 

 

 

 

P

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

 

P

 

                 

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

P

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

 

 

 

P

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

P

 

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

P

 

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

 

 

 

P

 

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 

P

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

 

 

 

 

P

8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

P

 

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

P

 

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

 

P

 

               

 

 

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่  10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

10.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

10.3

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *

 

 

 

 

P

10.4

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

P

 

11.1

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

11.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

               

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560 

 

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านท่าปาบ   อำเภอกันตัง    จังหวัดตรัง

คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย P  ลงในช่องระดับคุณภาพตามผลกาประเมินของสถานศึกษา         

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของ

                   สถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

                   เป็นสำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 

P

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

P

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์