[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านน้ำราบ
วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 167
Bookmark and Share


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านน้ำราบ  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๗  ถนนตรัง-หาดยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต๒  โทร ๐๗๕-๘๒๙๘๑๒ e-mail- numrab@hotmail.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

 การศึกษา ๒๕๖๐ มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๓๙  คน  เป็นจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๔๑  คน และเป็นจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๙๘  คน  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ได้ระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ดีมาก

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ดีมาก

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ดีมาก

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ดีมาก

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับปฐมวัย

ดีมาก

                            ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพผู้เรียน

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ดีเยี่ยม

                        โรงเรียนบ้านน้ำราบ มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ในระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนมากขึ้น มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลชัดเจน

๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  วิธีการสอน  สื่อการเรียนรู้ และนวัตกรรม ให้สามารถจัดการเรียนรู้และส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๔. การพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

๕. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และให้บริการของชุมชน

ความต้องการและการช่วยเหลือ

๑. อาคารเรียน  ห้องเรียน พร้อมทั้งโต๊ะเก้าอี้นักเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  ทำให้นักเรียนแต่ละห้องมีจำนวนมากขึ้นส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ 

๒. จำนวนครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็นในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้มีคุณภาพ

 

     ๓. งบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศแก่นักเรียนทางด้านกีฬาและวิชาการ  เช่น  การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่  การร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆภายในจังหวัด เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์