[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองโตน
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 185
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านคลองโตน  ตั้งอยู่เลขที่  ๖๑  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลเขาวิเศษ  อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  ๙๒๒๒๐  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีบุคลากรจำนวน ๑๖  คน ผู้บริหารจำนวน ๑ คน ข้าราชการครูจำนวน  ๑๐  คน  ครูอัตราจ้าง   คน บุคลากรอื่นๆจำนวน ๒ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๙๑ คน ระดับชั้นอนุบาลจำนวน  ๖๑ คน  ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  ๑๓๐  คน  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยการประเมินมาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปฐมวัยได้

ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

ด้านที่   ด้านคุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่   ด้านการจัดการศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่   ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีมาก

ด้านที่   ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

ด้านที่   ด้านการส่งเสริม

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดี

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาสถานศึกษา

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ได้ระดับคุณภาพ  ความหมาย ดีเยี่ยม

                จากการสรุปพบว่า  ผลการประเมินคุณภาพภายในแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองโตนต้องจัดการบริหารการศึกษาให้อยู่ในระดับคงเดิมหรือเพิ่มสูงขึ้นในปีการศึกษาต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์