[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดุหุน
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 169
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านดุหุน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรของสถานศึกษา จำนวน 10 คน              ผู้เรียนจำนวน 185 คน สถานศึกษาได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษา 2560  เป็นไปตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้
    1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่  10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
ดีเยี่ยม
 
 
 
 
 
2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน
พอใช้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ดีเยี่ยม
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ซัดเจน มีการปรับแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี          ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา      ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัยผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง ความมีมารยาทของสังคม   และได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งผลให้นักเรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและชุมชน
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด         ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนมาพัฒนานักเรียน  ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดี
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน  มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์