[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านป่ากอ
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 243
Bookmark and Share


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียนบ้านป่ากอ  ที่อยู่  เลขที่  289  หมู่  6  ตำบลนาวง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรังสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์  075-829884  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป้าหมายการพัฒนา

ด้านผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เรียน

 

1) พัฒนาการประเมินมาตรฐานการเรียนโดยใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐาน

 

2) พัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ในด้านการจัดการอบรมวิธีการสอนวิธีวัดประเมินผลตามสภาพจริง สนับสนุนงบประมาณวัสดุหนังสือและสื่อในการเรียนรู้

 

3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์สถานศึกษา

 

4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และ NT ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

 

5) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หลีกเลี่ยงและไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข

 

6) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

7) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง

 

8) พัฒนาการติดตามผลและรวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อของผู้เรียน

แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 

          โรงเรียนได้กำหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้

 

          1. แผนพัฒนาผู้เรียน

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

 

2) กิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

3) การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ด้วยตนเอง  เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ E-Learning, E-Book, การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ฯลฯ

 

4) การการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพอิสระ ทำงานในสถานประกอบการ หรือศึกษาต่อ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น

 

2. แผนพัฒนาบุคลากร

1) ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

 

2) การอบรมผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถทำนวัตกรรม โครงงาน  งานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมงบประมาณสนับสนุนในการทำวิจัย นวัตกรรม โครงงาน

3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

 

4) แผนพัฒนาทางด้านการบริหาร จัดการ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 

4. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร

 

1) การสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึก ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวนที่ต้องการเพิ่มเติมในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

 

2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ให้สอดคล้องกับผู้เรียน

3) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      18 ก.ค. 2562
      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์