[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนพญา
วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 197
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อโรงเรียน  บ้านควนพญา  ที่อยู่  259   หมู่ที่ 6   ตำบลบางกุ้ง  อำเภอห้วยยอด    จังหวัดตรัง

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  โทรสาร e-mail  phaya.sch@hotmail.com  website  www.facebook. Com/kuanpaya   เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการศึกษา   2 ระดับ คือ

          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย  มีครูจำนวน  3  คน ผู้เรียนจำนวน  71  คน

          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีครูผู้สอน จำนวน  13  คน  ผู้เรียน จำนวน  136 คน

          รวมทั้งสถานศึกษา  มีครูผู้สอนจำนวน  13  คน  ผู้เรียน จำนวน  136  คน

          นักเรียนเรียนร่วมจำนวน  19 คน

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

          การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ

ความหมาย

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

19.24

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

61.73

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

19.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

4.00

5

ดีเยี่ยม

สรุปผลรวมของสถานศึกษา

94.97

5

ดีเยี่ยม

 

จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา

          ระดับการศึกษาปฐมวัย

จุดเด่น

          มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

          1.พัฒนาการทางด้านร่างกายน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนและรู้จักหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อโรคภัยและสิ่งเสพติด

ควบคุมอารมณ์และจิตใจตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  มีความมั่นใจกล้าแสดงออก  รู้จักชื่นชมศิลปะ ดนตรี และรักธรรมชาติ

 

          2.ด้านสังคมมีวินัย มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตรู้จักแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ    

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวรักการเรียนรู้มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการความคิดสร้างสร้างและมีทักษะทางวิทยาศาสตร์

จุดที่ควรพัฒนา 

1.       น้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียนบางคนยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ครูควรเน้นกิจกรรม

ทักษะการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวตามวัยให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้นและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน

รักการดื่มนม

2.       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้เด็กมีความรู้สึกดีต่อตนเอง ร่าเริงแจ่มใส  ควรจัดอย่าง

หลากหลาย และดูแลนักเรียนที่มีลักษณะแปลกแยกไม่ชอบเข้าสังคมเก็บตัวให้มากขึ้น  รวมทั้งฝึกความมั่นใจและกล้าแสดงออกของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น

3.        ควรปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น เล่นและ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น  ด้วยการจัดทำกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง

4.       ควรพัฒนาเด็กให้มีทักษะในด้านการซักถาม – การตอบคำถาม ให้นักเรียนฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

และควรเสริมทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  และด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน เช่น จัดกิจกรรม สื่อ เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ครูมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนเข้าใจหลักการ ปรัชญา และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  มีความสามารถในการบริหารจัดการชั้นเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน

จุดที่ควรพัฒนา

1.ครูผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกควรได้รับการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอย่างหลากหลาย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กได้อย่างเต็มทีมีประสิทธิภาพ

         2. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย และการจัดกิจกรรมการสอนของครูให้ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ

          3. ข้อมูลสารสนเทศควรมีการจัดระบบสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

จุดเด่น

1. จัดสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และใช้การประเมินผล เช่น เครื่องมือ ในการพัฒนาเด็กได้อย่างหลากหลาย

2. สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  โดยมีการแลกเปลี่ยนร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษามากขึ้น

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดเด่น

        มีการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กให้มีมารยาท  ไหว้สวย ยิ้มใสได้บรรลุตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา

           ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรม  โครงกร เพิ่มขึ้นและหลากหลายวิธี และรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการทุกครั้ง เพื่อให้ทราบผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมและโครงการ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

จุดเด่น

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยและผลการดำเนินบรรลุตามเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา

เพิ่มกิจกรรม  โครงการเพื่อการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานการศึกษา

ค่า

เป้าหมาย

ผล

การประเมิน

ผล

การเปรียบเทียบ

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

ระดับคุณภาพ 4(ดีเยี่ยม)

ดี

ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ 4(ดีเยี่ยม)

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับคุณภาพ 3 (ดีเยี่ยม)

ดี

ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน

ที่มีประสิทธิผล

ระดับคุณภาพ 4(ดีเยี่ยม)

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

จุดเด่น

1. ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น  สามารถคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ  และมีคะแนนเฉลี่ยนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยที่สถานศึกษากำหนดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางร่างกาย น้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น  และสามารถเล่นเป็นวงได้  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

1.       การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ควรจัดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  ร่วมกัน

ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน การเขียน อย่างเป็นระบบ

มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

จุดเด่น

1.       โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมายที่ชัดเจน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน ที่ชัดเจน

2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

          3. สร้างความหลากหลายในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จุดเด่น

1.       ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2.       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่าสม่ำเสมอ

3.       ครูจัดให้นักเรียนมีส่วมร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  รวมถึงจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.       ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา

1. การจัดการเรียนการสอนยังไม่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที  เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

มาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

          โรงเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกาบริหารจัดการในสถานศึกษาอย่างมีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน        

จุดที่ควรพัฒนา

โรงเรียนยังขาดการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของโรงเรียนต้องรับผิดชอบงานที่นอกเหนือจากงานระบบสารสนเทศ  ซึ่งต้องใช้เวลาและข้อมูลที่จะต้องจัดทำเป็นจำนวนมาก  การเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นต่อการวางแผนการเก็บข้อมูล  ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่าย

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้น และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

          2.  การส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

          3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนอง สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน

          4.  การส่งเสริมให้มีการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม เพื่อนำไปใช้วางแผนในการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญาข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์