[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 120
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


          โรงเรียนวัดไตรสามัคคี  ได้ดำเนินการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  จำนวน  4  คน  เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)  โดยการมีส่วนร่วมของครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษา  2  ระดับ คือ  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำการประเมินในช่วงวันที่ 19  มีนาคม  - 30 เมษายน 2561

          ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สรุปผลได้ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                        มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา           มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่    มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                      มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 การศึกษาระดับปฐมวัย

        จุดเด่น

              1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี  มีการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน

               2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพอนามัย และการช่วยเหลือตนเอง มีความมั่นใจและมีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส

               3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  เด็กมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 ๔. นักเรียนมีทักษะหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน เช่นทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รู้จักการค้นคว้า

หาคำตอบ การทดลอง การสังเกต

        จุดที่ควรพัฒนา

                ๑. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในสิ่งรอบตัว และไม่ค่อยตั้งใจเรียน ครูควรมีแนวทางการสอนที่หลากหลายเพื่อไม่ทำให้เด็กเบื่อและเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น

               2. นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

              . นักเรียนมีทักษะทางภาษาไม่ค่อยเหมาะสมกับวัย ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัย โดยการใช้คำพูดเป็นตัวอย่างหรือสอดแทรกในการสอนโดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

การฝึกทักษะการพูด

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 

การศึกษาระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน

        จุดเด่น

               1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส

               2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนเองเก็บสิ่งมีค่าได้ก็จะนำมาส่งครู

               3. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงาน และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีสุจริต    

               4. ผู้เรียนดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง โดยรู้จักประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

        จุดที่ควรพัฒนา

               ผู้เรียนในระดับชั้น ป.๑ ป.6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  พัฒนาทักษะการพูด และการกล้าแสดงออกให้มากยิ่งขึ้น  และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

ข้อเสนอแนะ

          1. คุณภาพของผู้เรียน

             สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พัฒนาคุณลักษณะนิสัยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนิสัยรักการอ่านรู้จักคิดวิเคราะห์  และสรุปองค์ความรู้ไดด้วยตนเอง

        2. กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

               2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาให้มีความชัดเจน

               2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับงานแนะแนวโรงเรียน  โดยดำเนินการในรูปแบบโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

               2.3 ผู้บริหารควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

              2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน

          3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        ครูยังใช้การสอนแบบบรรยายเป็นส่วนมาก ใช้สื่อการสอนน้อย และไม่สามารถจัดกิจกรรมที่สนองตามความสนใจของนักเรียนได้ดีเท่าที่ควรและครูยังขาดทักษะกระบวนการวัดผลประเมินผล การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน

          4. ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

          สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์