[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 128
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)มีการสร้างระบบและกลไกการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของโรงเรียน  และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน   ซึ่งทุกมาตรฐานก็มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  และสำหรับผลการทดสอบทางวิชาการ ปีการศึกษา 25๖๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) มีผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๘๕ และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ๔ กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในลำดับที่ ๔๕ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒

สรุปผลการการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่    มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่    มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่    มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่    มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

           ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญาและมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป สถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้แก่ โครงการพัฒนาการดี  ชีวีมีสุข โครงการสุขภาพจิตดีมีสุนทรียทางดนตรีและศิลปะ โครงการพุทธบุตรน้อย โครงการฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์   โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรอบสถานศึกษา นอกจากนี้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย และการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

          การรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน การรักการอ่าน และการส่งเสริมทักษะทางด้านความคิด

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

          ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สถานศึกษายังจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

           เครื่องตัดไฟและถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานในอาคารเรียนปฐมวัย และพื้นที่บริเวณหลังอาคารเรียน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นและได้ออกไปเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความตระหนักสำนึกรักในท้องถิ่นของตน

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ควรแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

          ผู้บริหารและครูมีความตั้งใจในการจัดมาตรการและกิจกรรมส่งเสริม

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

           ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ตระหนักเห็นความ สำคัญและปฏิบัติได้ถูกต้อง

 

 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน         มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ             มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ ดี

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

    ๑. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือและเขียนสื่อความได้ในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และ ระดับประเทศ

    ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

    ๑. ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรได้รับการพัฒนาอย่างเข้มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ    (O – Net) รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ             

    ๒. ควรพัฒนาในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในทุกสถานการณ์

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

    ๑.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

    ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

    ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี

 

     ๒.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร

     ๓.    จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

     ๔.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     ๑. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

     ๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

     ๓. การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

    ๑. ครูทุกคนควรมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    ๒. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เช้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

    ๓. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

         สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    ๑. ควรส่งให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

    ๒. ควรจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์