[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านควนอารี
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 186
Bookmark and Share


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          โรงเรียนบ้านควนอารี ตั้งอยู่ เลขที่ 205 หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน มีการจัดการศึกษา  2 ระดับ คือ

          1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  3  คน

เด็กจำนวน  35  คน

          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 8 คน ผู้เรียน จำนวน 96 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากร ครู จำนวน 14  คน ผู้เรียน 131  คน

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี          

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ

แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

 

ü

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  99 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

 

       
  สี่เหลี่ยมมุมมน: จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
 
    กล่องข้อความ: ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

จุดเด่น

1.       เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย

2.      เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการและศักยภาพทุกด้านสมวัยและเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสมวัย

จุดที่ควรพัฒนา

1.    ควรพัฒนาความสามารถของเด็กด้านความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.    ควรพัฒนาและส่งเสริมเด็กในด้านระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ ความขยันอดทน ความละเอียดรอบคอบ

 

กล่องข้อความ: ด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

จุดเด่น

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมให้สามารถเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้    เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.  ครูสามารถถ่ายทอดการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ ด้านสังคม ความคิด ความสัมพันธ์ของครอบครัว การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ให้เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  เพื่อนำผลที่ได้แต่ละครั้ง แต่ละกิจกรรมไปใช้ในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น หรือนำไปปรับปรุงให้มีการดำเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น

 

กล่องข้อความ: ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

จุดเด่น

1.    โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าเรียนรู้ มีการนำเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ควรพัฒนา

1.    ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเด็ก

2.     ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

 

กล่องข้อความ: ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

จุดเด่น

      1. เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรม เพื่อนำผลที่ได้แต่ละครั้ง แต่ละกิจกรรมไปใช้ในปีถัดไป ให้ดียิ่งขึ้น หรือนำไปปรับปรุงให้มีการดำเนินกิจกรรมให้ดีกว่าเดิม

 

กล่องข้อความ: ด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

จุดเด่น

1.       สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

จุดที่ควรพัฒนา

         -

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

                   สถานศึกษา

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

                  สำคัญ

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

ü

 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

ü

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

จุดเด่น

1.         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้น          และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด

2.         ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียน เพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

3.         ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

4.          ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4 – ป.6, เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นป. 1-6 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ และเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานสานฝันพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 13

5.         ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

1.         ควรเร่งพัฒนาด้านการเขียนบรรยาย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 2	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

จุดเด่น    

1.         ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท

2.        โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

2.       ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 3	ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

จุดเด่น

1.          ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ

2.          ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.          ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.          ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา

1.        ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

2.        ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นป.1-6  ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.       ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น

4.       ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา

5.         ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

6.         ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 4	ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

จุดเด่น

1.         โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

จุดที่ควรพัฒนา

1.       โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

2.       นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้           ของนักเรียนเป็นรายคน

สี่เหลี่ยมมุมมน: สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเยี่ยม

 

จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยมทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี

 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารภาษาไทยและความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน        ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่1

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบ   ผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนสถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด      ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

1.       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

2.     การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

3.     การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

4.     การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

สี่เหลี่ยมมุมมน: ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 

 

1.   การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21

2.     การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

3.     การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

          โรงเรียนบ้านควนอารี ตั้งอยู่ เลขที่ 205 หมู่ที่ 9 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบริหาร 1 คน มีการจัดการศึกษา  2 ระดับ คือ

          1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  3  คน

เด็กจำนวน  35  คน

          2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา มีบุคลากรครู จำนวน 8 คน ผู้เรียน จำนวน 96 คน รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากร ครู จำนวน 14  คน ผู้เรียน 131  คน

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี          

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  7  แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่  8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ  สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 9   สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้ สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

ü

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 

 

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ

แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

 

ü

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา คะแนนที่ได้  99 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

 

       
  สี่เหลี่ยมมุมมน: จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
 
    กล่องข้อความ: ด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

จุดเด่น

1.       เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย

2.      เด็กมีทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการและศักยภาพทุกด้านสมวัยและเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กสมวัย

จุดที่ควรพัฒนา

1.    ควรพัฒนาความสามารถของเด็กด้านความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.    ควรพัฒนาและส่งเสริมเด็กในด้านระเบียบวินัย การเป็นผู้นำ ความขยันอดทน ความละเอียดรอบคอบ

 

กล่องข้อความ: ด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

จุดเด่น

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับการอบรมให้สามารถเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้    เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านอย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.  ครูสามารถถ่ายทอดการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ ด้านสังคม ความคิด ความสัมพันธ์ของครอบครัว การเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ให้เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ  เพื่อนำผลที่ได้แต่ละครั้ง แต่ละกิจกรรมไปใช้ในปีถัดไปให้ดียิ่งขึ้น หรือนำไปปรับปรุงให้มีการดำเนินกิจกรรมให้ดีขึ้น

 

กล่องข้อความ: ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

จุดเด่น

1.    โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่น่าเรียนรู้ มีการนำเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดที่ควรพัฒนา

1.    ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเด็ก

2.     ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก

 

กล่องข้อความ: ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

จุดเด่น

      1. เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ กิจกรรม เพื่อนำผลที่ได้แต่ละครั้ง แต่ละกิจกรรมไปใช้ในปีถัดไป ให้ดียิ่งขึ้น หรือนำไปปรับปรุงให้มีการดำเนินกิจกรรมให้ดีกว่าเดิม

 

กล่องข้อความ: ด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

จุดเด่น

1.       สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

จุดที่ควรพัฒนา

         -

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพผู้เรียน

 

 

ü

 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

                   สถานศึกษา

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

                  สำคัญ

 

 

 

ü

มาตรฐานที่ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

ü

 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

ü

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

 

 

 

 

จุดเด่น

1.         ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้น          และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่โรงเรียนกำหนด

2.         ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่องรวมทั้งสามารถเขียน เพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

3.         ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์

4.          ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4 – ป.6, เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเล่านิทาน ระดับชั้นป. 1-6 นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ และเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 งานสานฝันพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 13

5.         ผู้เรียนมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ส่งผลให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

จุดที่ควรพัฒนา

1.         ควรเร่งพัฒนาด้านการเขียนบรรยาย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 2	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

จุดเด่น    

1.         ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท

2.        โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

จุดที่ควรพัฒนา

1.       ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น

2.       ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 3	ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

จุดเด่น

1.          ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และความสามารถ

2.          ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.          ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.          ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา

1.        ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ   ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

2.        ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นป.1-6  ให้สามารถนำเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

3.       ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีให้มากขึ้น

4.       ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา

5.         ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

6.         ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

 

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: มาตรฐานที่ 4	ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 

จุดเด่น

1.         โรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

จุดที่ควรพัฒนา

1.       โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

2.       นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้           ของนักเรียนเป็นรายคน

สี่เหลี่ยมมุมมน: สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเยี่ยม

 

จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยมทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดี

 

ทั้งนี้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารภาษาไทยและความสามารถในการคิดคำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน        ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่1

ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบ   ผลการดำเนินงานและการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมวิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอนสถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดี โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิด      ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง

 

สี่เหลี่ยมมุมมน: แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

1.       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น

2.     การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

3.     การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

4.     การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

สี่เหลี่ยมมุมมน: ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 

 

1.   การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21

2.     การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

3.     การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์