[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองลุ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 299
Bookmark and Share


  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านคลองลุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองลุ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูจำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 139 คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน       

โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

และสรุปผลการประเมินจำแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2560        

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

P

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 

P

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

 

 

 

 

P

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

 

 

 

 

P

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

P

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

 

 

 

 

P

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

 

 

 

 

P

2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

P

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

 

 

 

 

P

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

 

 

 

 

P

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

P

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

P

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

 

 

 

 

P

 

 

 

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

 

 

 

 

P

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

 

P

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

P

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

 

 

 

 

P

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

 

 

 

 

P

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลใน              การปรับการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

P

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

 

 

 

P

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

 

 

 

 

P

                   

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

 

 

P

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

P

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

 

 

 

P

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 7  แนวการจัดการศึกษา

 

 

 

 

P

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

P

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

 

 

 

 

P

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 

P

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

 

 

 

 

P

8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

P

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

 

 

P

 

 

 

 

(ต่อ)

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

P

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

 

 

P

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่  10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

10.1

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

10.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

 

P

10.3

จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวฮูลาฮูปเพื่ออัตลักษณ์ระดับปฐมวัย

 

 

 

 

P

10.4

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวฮูลาฮูปเพื่ออัตลักษณ์ระดับปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

 

 

 

 

P

11.1

จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

11.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

 

P

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

         

 

 

 

 

 

2. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560            

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 

P

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์