[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 192
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ของโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินงานตามกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเมื่อสิ้นปีการศึกษาจะต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำสารสนเทศ เอกสาร ร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อมูลจัดทำสารสนเทศ เอกสาร ร่องรอยหลักฐานอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภายใต้บริบทอัตลักษณ์ เอกลักษณ์  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส่งผลให้การจัดการศึกษามีดำเนินการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ  และเกิดความน่าเชื่อถือ  รวมทั้งนำผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป

          ในการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในครั้งนี้  มีนักเรียนที่ใช้ในการประเมินเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน ๓๘ คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๘๔ คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖๗ คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๑๘ คน  โดยผลจากการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นดังนี้

๑.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

ด้านที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน   มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ด้านที่  ๒  ด้านการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านที่  ๓  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านที่  ๔  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ด้านที่  ๕  ด้านมาตรการส่งเสริม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมิน
                           อยู่ในระดับดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่
                           ในระดับดี

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลการประเมินอยู่ใน
                             ระดับดีเยี่ยม

          ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวมาข้างต้น  เป็นผลมาจากการร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผน  จัดทำแผนงานโครงการ และการดำเนินกิจกรรม  ทำให้การดำเนินงานเกิดความเป็นระบบ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  งานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  กิจกรรมใดที่ประสบความสำเร็จก็จัดให้มีการพัฒนานำไปใช้ต่อไป  ส่วนกิจกรรมที่มีปัญหาก็จะปรับปรุงแก้ไข และประยุกต์ให้เหมาะสมจนเกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          ๑.  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อทราบปัญหา  และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น

          ๒.  กิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  เป็นต้น

          ๓.  กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ E-Learning, E-Book, การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet เป็นต้น

          ๔กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงาน  และทักษะอาชีพ เช่น  กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมชุมนุม  เป็นต้น

          แนวทางพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลกร

          ๑.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

          ๒.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

          ๓.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์