[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง :
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านหนองหมอ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 130
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหมอ เลขที่ 83 หมู่ 1 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรังสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 075-264411 e - mail : bannongmor.s@hotmail.com website : http://www.bannongmor.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 33 ไร่  เขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5, และหมู่ที่ 8
เป้าหมายการพัฒนา
1) พัฒนาการประเมินมาตรฐานการเรียนโดยใช้ข้อสอบที่มีมาตราฐาน
2) พัฒนาด้านการสนับสนุนการเรียนรู้ ในด้านการจัดการอบรมวิธีการสอนวิธีวัดประเมินผลตามสภาพจริง สนับสนุนงบประมาณวัสดุหนังสือและสื่อในการเรียนรู้
3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์สถานศึกษา
4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET และ NT ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
5) พัฒนาผู้เรียนทุกระดับชั้นให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ หลีกเลี่ยงและไม่ข้องเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข
6) สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชน สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
7) สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
8) พัฒนาการติดตามผลและรวบรวมข้อมูลการศึกษาต่อของผู้เรียน
แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
          โรงเรียนได้กำหนดการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งได้จัดทำในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม พอสรุปภาพรวมได้ดังนี้
          1. แผนพัฒนาผู้เรียน
1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
2) กิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม กิจกรรมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ด้วยตนเอง  เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ด้านICT ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ได้แก่ E-Learning, E-Book, การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet ฯลฯ
4) การการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพ ไปประกอบอาชีพอิสระ ทำงานในสถานประกอบการ หรือศึกษาต่อ เพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น
2. แผนพัฒนาบุคลากร
1) ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
2) การอบรมผู้สอน บุคลากร ผู้เรียน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถทำนวัตกรรม โครงงาน  งานวิจัยในชั้นเรียน พร้อมงบประมาณสนับสนุนในการทำวิจัย นวัตกรรม โครงงาน
3) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
4) แผนพัฒนาทางด้านการบริหาร จัดการ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4. แผนพัฒนาการจัดหาทรัพยากร
1) การสำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การฝึก ตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวนที่ต้องการเพิ่มเติมในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อผู้เรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
2) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา ให้สอดคล้องกับผู้เรียน

3) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      27 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      16 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561
      15 พ.ย. 2561


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์