[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า)
ผู้เขียน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า)
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 91
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) มีการสร้างระบบและกลไกการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของโรงเรียน   และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน   ซึ่งทุกมาตรฐานก็มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  และสำหรับผลการทดสอบทางวิชาการ ปีการศึกษา 255๙  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๒ (บ้านเกาะเต่า) มีผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.๑๖ และผลการทดสอบระดับชาติ    O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.9๘ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยลดลงในทุกกลุ่มสาระ และผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๔ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

สรุปผลการการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้

๑. ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้านที่  ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน                       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

ด้านที่  ๒  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา                     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ด้านที่  ๓  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้       มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

ด้านที่  ๔  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา            มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

ด้านที่  ๕  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม                     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับ ดีมาก

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

           ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญาและมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด เด็กมีความพร้อมในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป สถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงการเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาได้แก่ โครงการพัฒนาการดี  ชีวีมีสุข โครงการสุขภาพจิตดีมีสุนทรียทางดนตรีและศิลปะ โครงการพุทธบุตรน้อย โครงการฉลาดคิดจิตสร้างสรรค์   โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชนรอบสถานศึกษา นอกจากนี้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย และการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษาตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

          การรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและการปฏิบัติตามกฎของห้องเรียน การรักการอ่าน และการส่งเสริมทักษะทางด้านความคิด

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

          ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สถานศึกษายังจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

           เครื่องตัดไฟและถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานในอาคารเรียนปฐมวัย และพื้นที่บริเวณหลังอาคารเรียน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้นและได้ออกไปเรียนรู้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

          ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับ ประสบการณ์ที่หลากหลายและมีความตระหนักสำนึกรักในท้องถิ่นของตน

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          ควรแสวงหาความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

          ผู้บริหารและครูมีความตั้งใจในการจัดมาตรการและกิจกรรมส่งเสริม

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

           ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ตระหนักเห็นความ สำคัญและปฏิบัติได้ถูกต้อง

 

 

๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน     มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ        มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับ ดี

จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

    ๑. ผู้เรียนสามารถอ่านหนังสือและเขียนสื่อความได้ในระดับดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าระดับ สพฐ.

    ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

    ๑. ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรได้รับการพัฒนาอย่างเข้มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการทดสอบระดับชาติ    (O – Net) รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบระดับชาติ             

    ๒. ควรพัฒนาในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในทุกสถานการณ์

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

    ๑.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

    ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน

    ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี

 

     ๒.  สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบบริหารคุณภาพ (PDCA)  มีการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบครบวงจร

     ๓.    จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

     ๔.   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดขอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     ๑. ครูมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตรงกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

     ๒. สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง

     ๓. การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

    ๑. ครูทุกคนควรมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง เพื่อนำผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    ๒. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เช้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้

    ๓. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 4  การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

         สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

    ๑. ควรส่งให้ครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน

    ๒. ควรจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์