[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
วันที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 150
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ที่ตั้ง 359 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2 
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีบุคลากรทางสายบริหาร 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาครู 33 คน ผู้เรียน 655 คน เป็นสถานศึกษาที่ใช้การบริหารจัดการ
โดยแบ่งงานเป็น 4 ฝ่าย ในภาพรวมมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้นำที่ดี บุคลากรเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้รับ
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา ดังผลการประเมิน โครงการกิจกรรมและการประเมินมาตรฐานคุณภาพ คือ

® ด้านการดำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม โรงเรียนดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผลสำเร็จเป็นไปตามแผนทุกโครงการคิดเป็น  ร้อยละ 100

® ด้านผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา คือ

ระดับปฐมวัย   1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

2.  ด้านการจัดการศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

4.  ด้านมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

5.  ด้านมาตรการส่งเสริม  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมและภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัยระดับดีเยี่ยม

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                    1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

2.  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม

3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

4.  ด้านระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและภาพรวมมีผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีเยี่ยม

         จากผลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาข้างต้น โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) จะนำข้อบกพร่องและจุดทีควรพัฒนาไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
และโรงเรียนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นต่อไป

                        แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559
                       โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง       

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

P

 

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

P

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์