[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสิทธิโชค
วันที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 104
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR )  ของโรงเรียนวัดสิทธิโชค ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้หน่วยงานด้านสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำสารสนเทศ เอกสาร ร่องรอยหลักฐาน อย่างเป็นระบบ ครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการประเมินและให้ข้อมูลสารสนเทศในผลงานของตนเอง ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาภายใต้บริบท   อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป็นการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษามาจัดทำเป็นรายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

          ดังนั้น การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนวัดสิทธิโชค ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นการรายงานผลการดำเนินการทั้งหมดของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานต่อผู้ทีเกี่ยวข้องมีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี้

          ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน

          ส่วนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

          ส่วนที่  3  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ

          ส่วนที่  4  ภาคผนวก

 

ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งผลให้เกิดผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสิทธิโชค ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

          ระดับการศึกษาปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวมสรุป มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.97  โดยมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 1 – 4 ( 4 มาตรฐาน)  ระดับคุณภาพ   ดีเยี่ยม คะแนนที่ได้  19.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.85   มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ได้แก่มาตรฐานที่  5 – 8 ( 4 มาตรฐาน)  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  คะแนนที่ได้  63.40 จากคะแนนเต็ม 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.54    มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  คือมาตรฐานที่ 9 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 5  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  มาตรฐานด้าน        อัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือมาตรฐานที่ 10  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม คือมาตรฐานที่ 11 มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100

          ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสรุประดับคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.94 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  สามารถแยกผลการประเมินตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน 32.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92.97  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีระดับคุณภาพดีเยี่ยม   ได้คะแนน 47.80  คะแนน จากคะแนนเต็ม 50  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้คะแนน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้คะแนน 4.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92

          สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม คะแนนที่ได้ 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน    ได้ 19.57 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.85 คะแนนมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ได้ 63.40 คะแนนจาก 65 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 97.54  เนื่องจากโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ครบชั้นเรียน 

สำหรับในการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้คะแนน 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 และและมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ได้คะแนน 4.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 92  ดังนั้น ทางโรงเรียนวัดสิทธิโชค จึงต้องดำเนินการพัฒนาและมาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล โดยให้มีการติดตามการประกันคุณภาพภายในโดยบุคลากรภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์