[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ปีการศึกษา 2559
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่
วันที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 111
Bookmark and Share


 

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559      โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 

อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 

P

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

 

 

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

มาตรฐานการศึกษา

ค่า

เป้าหมาย

ผล

การประเมิน

ผล

การเปรียบเทียบ

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ดีเยี่ยม

ดีเยี่ยม

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย

 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4 ดีเยี่ยม

 

จากผลการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ  ส่งผลให้กับสถานศึกษา จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดีเยี่ยม ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการศึษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดีเยี่ยม

 

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทย ความสามารถในการคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม

สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรและบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อ เกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์