[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) 2559โรงเรียนบ้านวังหลาม
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านวังหลาม
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 122
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ความเป็นมาและปัญหา

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ได้โดยกำหนดรายละเอียดไว้ใน  หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ตามที่ปรากฏ

มาตรา  50  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล  เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  ตลอดจนให้บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง  ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

มาตรา  51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดทำข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว  ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุง

โรงเรียนบ้านวังหลาม  มีการสร้างระบบและกลไกการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดำเนินการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของโรงเรียน  และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งทุกมาตรฐานก็มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  แต่โรงเรียนยังมีปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกที่จะมาถึงในรอบที่  4  ต่อไป

 

ผลการประเมิน

ผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน  ดังนี้

·       ระดับการศึกษาปฐมวัย  (11  มาตรฐาน  51  ตัวบ่งชี้)

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ค่าประเมินที่ได้ในผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมาก

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

·       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน

ค่าประเมินที่ได้ในผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้ประเมินขอให้เสนอแนะตามประเด็น  ดังนี้

1.       ในด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ไม่ควรนำผลการประเมิน  O-net  ในระดับ  ป.6  ในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันควรตั้งเกณฑ์ไว้  เพราะความสามารถของนักเรียนในแต่ละปีย่อมแตกต่างกันตามหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.        ในด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ในส่วนของครู  ควรสอนตรงตามวิชาเอก อันจะส่งผลพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 14 ต.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)ปีการศึกษา 2559 18 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560
     ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 8 ส.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์