[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) 2559โรงเรียนบ้านวังหลาม
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านวังหลาม
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 44
Bookmark and Share


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ความเป็นมาและปัญหา

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2553  ได้โดยกำหนดรายละเอียดไว้ใน  หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ตามที่ปรากฏ

มาตรา  50  ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูล  เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  ตลอดจนให้บุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่า  เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง  ที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น

มาตรา  51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดทำข้อเสนอแนะ  การปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด  หากมิได้ดำเนินการดังกล่าว  ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หรือคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อดำเนินการให้มีการปรับปรุง

โรงเรียนบ้านวังหลาม  มีการสร้างระบบและกลไกการควบคุม  ตรวจสอบและประเมินการดำเนินการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายของโรงเรียน  และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กำหนดไว้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งทุกมาตรฐานก็มีผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  แต่โรงเรียนยังมีปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกที่จะมาถึงในรอบที่  4  ต่อไป

 

ผลการประเมิน

ผลการประเมินจำแนกเป็นรายด้าน  ดังนี้

·       ระดับการศึกษาปฐมวัย  (11  มาตรฐาน  51  ตัวบ่งชี้)

ด้านที่  1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

ค่าประเมินที่ได้ในผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ด้านที่  5  มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีมาก

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

·       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน

ค่าประเมินที่ได้ในผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม

 

มาตรฐานที่  4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ค่าประเมินที่ได้ผลการเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

 

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

 

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้ประเมินขอให้เสนอแนะตามประเด็น  ดังนี้

1.       ในด้านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ไม่ควรนำผลการประเมิน  O-net  ในระดับ  ป.6  ในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันควรตั้งเกณฑ์ไว้  เพราะความสามารถของนักเรียนในแต่ละปีย่อมแตกต่างกันตามหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.        ในด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  ในส่วนของครู  ควรสอนตรงตามวิชาเอก อันจะส่งผลพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 22 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 21 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดเขาพระ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 21 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 21 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์