[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    Smart obec

เรื่อง : รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านช่องลม
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านช่องลม
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 38
Bookmark and Share


 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

            รายงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านช่องลม ประจำปีการศึกษา  2559 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6    ในปีการศึกษา 2559  มีนักเรียนจำนวน 128 คน  มีผู้บริหาร 1  คน  ครูผู้สอน  8  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน  เจ้าหน้าที่อื่นๆ 2  คน  สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 ปรากฏผลดังนี้

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทำการประเมิน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 53 องค์ประกอบ โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเองมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ได้คะแนน 91.11  ผลการประเมินรายด้านพบว่า  ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 4 ด้าน คือด้านคุณภาพผู้เรียน  ด้านการจัดการศึกษาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก 1 ด้านคือ ด้านมาตรการส่งเสริม ส่วนผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 7   มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก  1 มาตรฐานส่วนการประเมินองค์ประกอบพบว่าระดับคุณภาพดีเยี่ยม  34  องค์ประกอบ ระดับคุณภาพดีมาก 17องค์ประกอบ          

          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการประเมิน 4 มาตรฐาน โดยโรงเรียนได้ทำการประเมินตนเอง มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ได้คะแนน 89.10  ผลการประเมินรายมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 1   มาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก  3  มาตรฐาน

          สำหรับการประเมินคุณภาพครั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดควรพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้

จุดเด่น

นักเรียนมีน้ำใจ  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น  กตัญญูกตเวที  และร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  โดยการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ได้แก่การร่วมกันดูแลบริเวณโรงเรียนให้สะอาด  สวยงามทุกเขตพื้นที่

จุดด้อย

          ด้านการจัดการศึกษา เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยังมีค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่ครูมีงานวิจัยหน้าเดียว  ระบบนิเทศภายใน กำกับติดตามตรวจสอบยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

โรงเรียนควรสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนในเรื่องของนิสัยรักการอ่าน

แบบสรุป

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านช่องลม อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คำชี้แจง  ทำเครื่องหมาย P  ลงในช่องระดับคุณภาพตามผลการประเมินของสถานศึกษา        

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีเยี่ยม

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

 

 

 

 

P

1.1

มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

P

 

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

 

 

 

 

P

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

 

 

 

 

P

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

 

 

 

 

P

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

 

 

 

 

P

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

 

 

 

 

P

2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

 

 

 

P

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

 

 

 

 

P

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 

 

 

 

 

P

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

 

 

P

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

 

 

 

P

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

 

 

 

 

P

4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

 

 

 

 

P

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

 

P

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 

 

P

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

 

P

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี  

                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

 

 

 

P

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

 

 

 

P

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

 

 

 

 

P

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

 

 

 

 

P

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

 

 

 

 

P

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 

 

 

 

P

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

 

 

 

 

P

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

P

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

                  ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 

 

 

P

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิด  ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

P

6.3

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ  ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

 

 

 

 

P

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา       

 

 

 

 

 

P

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

P

 

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและ   เต็มเวลา 

 

 

 

 

P

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 7 แนวจัดการศึกษา

 

 

 

P

 

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

P

 

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน และท้องถิ่น

 

 

 

P

 

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

P

 

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 

 

 

P

 

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

 

 

 

P

 

8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

P

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน

ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้        

 

       

 

 

 

P

 

9.1

เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

 

 

 

P

 

9.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 

P

10.1

จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

10.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

10.3

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส *

 

 

 

P

 

10.4

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาเด็กให้มีมารยาทไทยไหว้สวย และยิ้มใส บรรลุตามเป้าหมาย *

 

 

 

P

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

 

 

 

P

 

 มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น

                         

 

 

P

 

11.1

จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

P

 

11.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

 

 

P

 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

 

P

 

2. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2559 

         

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 

P

ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา

 

 

 

P

 

 

 

 

 

           


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางหมาก 23 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 22 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 21 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนวัดเขาพระ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 21 มิ.ย. 2560
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 21 มิ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075-272050
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์